دوشنبه, 15 آذر 1395
آدرس

استان كهگيلويه و بويراحمد - شهرستان گچساران

 اداره مركزي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران 

مخابرات مرکزی : 2222772-0742
دورنگار: 2222759-0742
 صندوق پستي:191                  

کدپستی 7581873849
نمودار سازمانی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

chart 1.jpg


شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8