چهارشنبه, 27 دی 1396 الاربعاء, جانفييه 17, 2018           فارسی English
تست
عنوان پروژهاستاد راهنمانام دانشجونام دانشگاهرشته تحصیلیمدیریت متقاضیمشاهده جزییات
    از  15  
بكارگيري مدلسازي آنالوگ (جعبه ماسه) براي شناخت تكامل ساختاري چين خورده خويز و منصورآباددكتر علي يساقيسيد مصطفي رضاييدانشگاه تربيت مدرسزمين شناسي - تكتونيكامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
استفاده از فراواني عناصر توريم، پتاسيم و اورانيوم و ريخت‌شناسي نگاره گاما در بازسازي محيط رسوب‌گذاري سازند آسماري، فروافتادگي دزفول شماليدكتر عبدالحسين امينيسميرا اكبرزاده‌ممقانيدانشگاه تهرانمهندسي زمين شناسي - رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبيامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
مطالعه خطوط ساحلي قديمه سازند آسماري در فروافتادگي دزفول با استفاده از داده‌هاي زير سطحي ميادين نفتي با نگرش ويژه بر تعيين محل نفت‌گيرهاي چينه‌ايدكتر عبدالحسين اميني- دكتر سيدمحسن آل عليخسرو حيدريدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهرانزمين شناسي نفتامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
ارتقاء پايداري فوم با استفاده از نانوذره و پليمر جهت ازدياد برداشت نفتدكتر رفعت پارسايي- دكتر مسعود رياضيبهنام دهداريدانشگاه شيرازمهندسي نفت - مخازن هيدروكربوريامور فني - مهندسي نفت - ارزيابي مخازن
بررسي آزمايشگاهي تزريق سيال انگيزشي در يك مخزن نفت حاوي مواد آسفالتيني، بررسي تشكيل رسوب لجن آسفالتيني و ممانعت از تشكيل آندكتر شهاب‌الدين آيت‌الهي،دكتر سعيد شادحسين سي‌سختيدانشگاه صنعتي شريفمهندسي نفتامور فني - مهندسي نفت - بهره‌برداري
جداسازي ژن‌هاي گاما گلوتاميل سيستئين سنتتاز و فيتوكلاتين سنتتاز دخيل در مقاومت به تنش فلزات سنگين همراه با نفت خام از گياه Arabidopsis Thaliana و انتقال آن‌ها به Rhizobiu, trifoliiدكتر اسماعيل قاسمي‌گوجانيمريم علي‌پوردانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستانمهندسي كشاورزي - بيوتكنولوژي كشاورزياداره ايمني، بهداشت و محيط زيست
استفاده از فراواني عناصر توريم، پتاسيم و اورانيوم و ريخت‌شناسي نگاره گاما در بازسازي محيط رسوب‌گذاري سازند آسماري، فروافتادگي دزفول جنوبيدكتر عبدالحسين امينيسيده مريم نيك‌سيرتدانشگاه تهرانمهندسي زمين شناسي - رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبيامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
مطالعه فرآيندهاي تكتونيكي و نقش آن‌ها بر ويژگيهاي مخازن هيدروكربني در ميادين نفتي كرنج،پرنج و پارسي با استفاده از داده‌هاي زيرسطحي و ميانبار سيالدكتر علي فقيهمعصومه وطن‌دوستدانشگاه شيراززمين شناسي - تكتونيكامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
رسوب‌شناسي و شرايط محيطي شيل‌هاي قاعده سازند آسماري و استفاده از نتايج در مطالعات زمين‌شناسي نفت، شرق ميدان اهوازدكتر عبدالحسين امينيحسن تيموريدانشگاه تهرانزمين شناسي - رسوب شناسيامور فني - زمين‌شناسي گسترشي
رسوب‌شناسي و شرايط محيطي شيل‌هاي قاعده سازند آسماري و استفاده از نتايج در مطالعات زمين‌شناسي نفت، غرب ميدان اهوازدكتر عبدالحسين امينيسجاد دوستي‌كن‌كبوددانشگاه تهرانزمين شناسي - رسوب شناسيامور فني - زمين‌شناسي گسترشي

شرکت های تابعه

مدیریت ها و ادارات ستادی

خدمات کارکنان

پیوندهای مفید

اوقات شرعی
اوقات شرعي امروز تهران
اذان صبح: times0
طلوع آفتاب: times1
اذان ظهر: times2
غروب آفتاب: times4
اذان مغرب: times5
  اوقات شرعي 30 روز آينده

 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8