چهارشنبه, 10 آذر 1400
  اهداف مديريت منابع انساني

  اهداف بلند مدت
   
  1- فراهم آوردن زمينه هاي رضايت شغلي بيشتر در ميان كاركنان
  2- ساده سازي فرآيند ها و كوتاه كردن زمان ارائه خدمات
  3- افزايش مهارتهاي كاركنان
  4- فراهم آوردن فرهنگ فعاليت بر مبناي برنامه (نتيجه مداري به جاي فرآيند مداري)
  5- بالا بردن سطح كيفيت خدمات رفاهي براي كاركنان
  6- توسعه ورزش سازماني
  7- ارتقاء سطح كيفيت خدمات رفاهي براي بازنشستگان و مستمري بگيران
  8- بكارگيري مناسب نيروها جهت مشاغل مختلف(حركت به سمت شايسته سالاري)
   
   
  اهداف استراتژيك
   
  1- توسعه مشاركت كاركنان در سطوح مختلف مديريت امور اداري
  2- بهره گيري از ظرفيت هاي بلا استفاده انساني و غير انساني
  3- توسعه يادگيري سازماني
  4- باز آرايي سطوح وظايف و ارتباطات در جهت ايجاد يك ساختار منعطف يادگيرنده
  5- اصلاح فرايندهاي كاري
  6- برقراري ساز و كار ارزيابي عملكرد بر مبناي برنامه مداري
  7- فرهنگ عمل گرايي همراستا با معيارهاي جهاني در ابعاد علمي و عملي كار
  8- ايجاد روحيه نشاط ، تحرك و شادابي سازماني
   
   
  راهبرد هاي اصلي
   
  تقويت روحيه همياري ، همكاري و مشاركت جمعي
  تقويت هويت كارشناسي
  خود انتقادي تكاملي
  آموزش در حين عمل
  توانمند سازي از طريق توسعه اختيارات شغلي


  گروه دورانV6.0.5.0