چهارشنبه, 10 آذر 1400
  معاونت بهره برداري

  اهم وظايف

   1-  برنامه‌ريزي، هدايت و­ هماهنگي مجموعه فعاليتهاي مرتبط با توليد و بهره‌برداري نفت و گاز در واحدها و تأسيسات صنعتي تحت مسئوليت شامل واحدهاي بهره‌برداري، واحدهاي نمكزدائي، تلمبه‌خانه‌ها، چندراهه‌ها، خطوط لوله اصلي و فرعي انتقال نفت و گاز و مايعات گازي چاههاي توليدي و تزريقي و تسهيلات سرچاهي در شركتهاي بهره‌برداري نفت و گاز.

  2-  طرح و تنظيم اهداف، خط مشي‌ها و با توجه به اولويتها، امكانات موجود و نيازهاي عملياتي و تعميراتي و پيگيري در اجراي مطلوب آنها ضمن رعايت مقررات و دستورالعمل‌ها.

  3-  مشاركت با مديران عملياتي شركت‌هاي بهره‌بردار بمنظور حصول اطمينان از عملكرد بهينه و كارآمد ماشين‌آلات، دستگاهها، تأسيسات تشريك مساعي بمنظور حل مشكلات و رفع تنگناها و استفاده مطلوب از امكانات.

  4-   بررسي گزارشات مختلف روزانه شركتها، بررسي علل وقفه و يا از كار افتادن ماشين‌آلات واحدها و همچنين مطالعه دقيق پيرامون اصلاحات مورد نياز بمنظور تدوين گزارشات بمنظور ارائه به مديريت.

  5-   تبادل اطلاعات و هماهنگي با ادارات مختلف از جمله مهندسي نفت، تعميرات، گازوگازمايع، بمنظور تهيه برنامه‌هاي عملياتي و تعميراتي كوتاه مدت و بلند مدت، حصول اطمينان از برقراري هماهنگي‌هاي لازم.

  6-   بررسي روشها و دست آوردهاي علمي جديد و ارائه پيشنهادات براي تغيير در تأسيسات و سيستمهاي عملياتي در جهت بهبود و تسهيل عمليات، افزايش كارائي و صرفه‌جوئي اقتصادي.

  7-   ايجاد هماهنگي جهت متوقف ساختن واحدهاي بهره‌برداري و ديگر تأسيسات، راه‌اندازي مجدد آنها و بستن شير اصلي تحتاني انواع مختلف چاهها در مواقع تعمير آنها.

  8-   برنامه‌ريزي كلان براي آموزش كاركنان تأسيسات بهره‌برداري.

  9-   حصول اطمينان از رعايت كامل مقررات و اصول ايمني در انجام فعاليتهاي واحدهاي تحت سرپرستي بمنظور جلوگيري از بروز سوانح و ايجاد خسارات. تلاش در جهت رعايت مقررات و ضوابط زيست محيطي بمنظور جلوگيري از هرگونه آسيب به محيط.

  10-  همكاري و هماهنگي با گروه مهندسي راه‌اندازي در تحويل كارخانجات جديد، مشاركت و همكاري جهت تأمين مواد و كالاهائي كه براي اولين بار در كارخانجات بهره‌برداري و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

  11-  نظارت عاليه بر فعاليتهاي مربوط به اندازه‌گيري كيفيت و كميت نفت و گاز توليد شده و همچنين نظارت عاليه بر فعاليت‌هاي تلمبه‌خانه‌هاي نفت و خطوط لوله اصلي و صادراتي.


  نمودار سازماني

  گروه دورانV6.0.5.0