چهارشنبه, 10 آذر 1400
  مهندسي راه اندازي

  1- معرفي اداره مهندسي راه اندازي

   در حوزه فعاليت هاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، همه ساله احداث كارخانه و تأسيسات جديد و يا توسعه واحدهاي بهره برداري نفت و گاز در برنامه قرار ميگيرد كه با خاتمه عمليات اجرايي پروژه ها عمليات پيش راه اندازي و راه اندازي آنها  تا رسيدن به توليد برنامه شده ادامه مي يابد. وظيفه اين اداره انجام آزمايشات پيش راه اندازي و راه اندازي تأسيسات جديد و پيگيري رفع نواقص و اشكالات آن ميباشد كه پس از راه اندازي تحويل شركت واحد ذيربط به يكي از شركت هاي پنجگانه بهره برداري نفت و گاز ميگردد .

  2- نمودار سازماني اداره مهندسي راه اندازي

  اين اداره متشكل از تعداد يك سمت رئيس اداره، يك سمت رئيس مهندسي راه اندازي تأسيسات گاز، يك سمت رئيس راه اندازي تأسيسات نفت، 5 سمت كارشناس ارشد راه اندازي تأسيسات گاز و 2 سمت كارشناس ارشد راه اندازي تأسيسات نفت و تعداد 8  سمت كارشناس راه اندازي تأسيسات نفت و گاز و دو سمت منشي ميباشد كه وظيفه كارشناسان ايجاد هماهنگي، سرپرستي و حل مسائل و معضلات پيش آمده در طول برنامه تكميل و راه اندازي يك طرح / پروژه را از بدو تشكيل گروه راه اندازي بعهده دارند.

  3- شرح مختصر زيرمجموعه

   بر طبق شرح وظايف سازماني ادارات مسئول احداث كارخانجات جديد ( مهندسي ساختمان ) كتبا  موضوع احداث كارخانه جديد را اعلام و خواستار نماينده اي از اين امور جهت شركت در جلسات و بررسي و شروع به كار گروه راه اندازي  پروژه جديد ميشود. در جلسات پيشرفت پروژه شركت نموده و روي نقشه ها نظرات كارشناسي خود را كتباً به مجري پروژه ارائه ميدهد.  در مرحله 75% پيشرفت اجرايي پروژه از سوي مدير توليد گروه راه اندازي به سرپرستي كارشناس اداره مهندسي راه اندازي تشكيل و نمانيدگان ادارات مهندسي و ساختمان، اداره تعميرات، عمليات بهره برداري، بازرسي فني، ايمني آتش نشاني و ... به رئيس راه اندازي پروژه معرفي ميگردند.  كليه اداراتي كه نمايندگاني در گروه راه اندازي دارند مكاتبات خود را با رئيس گروه راه اندازي انجام ميدهند.

  كليه ارتباطات ادارات با اين اداره صرفاً در جهت تكميل پروژه احداث كارخانه جديد و نهايتاً راه اندازي و تحويل به شركت بهره بردار است . اين ارتباط بدو صورت حضوري و مكاتبه اي است.  معمولاً مجري پروژه كليه اطلاعات پروژه را كه شامل نقشه ها و متون نوشتاري است ابتدا براي نماينده و كارشناس اين اداره ارسال مينمايد و خواستار نظرات كتبي در مورد نقشه ها و شرح فرآيند كليه تجهيزاتي كه قرار است نصب شوند ميگردد و در مراحل 75% پيشرفت پروژه اين ارتباطات با رئيس گروه راه اندازي برقرار خواهد شد كليه اداراتي كه در راه اندازي پروژه دخيل هستند نيز از طريق جلساتي كه رئيس گروه راه اندازي برقرار خواهد كرد يا مكاتبات في مابين ارتباطات خود را برقرار خواهند نمود.

   

  مسئوليت و وظايف اداره مهندسي راه اندازي 

  راه اندازي و تحويل و تحول طرح ها و پروژ هاي جديد شامل:

   1- واحدهاي بهره برداري نفت

  2-  واحدهاي نمك زدائي نفت

  3-  تلمبه خانه هاي نفت

  4- ايستگاههاي تقويت فشارگاز

  5- ايستگاههاي تزريق گاز

  6-ايستگاههاي بازگرداني گاز

  7-ايستگاههاي فرازآوري با گاز

  8- كارخانجات گازوگازمايع

  9-واحدهاي شيرين سازي گاز و مايعات گازي

  10-خطوط لوله واحدهاي عملياتي انتقال و صادراتي نفت و گاز و مايعات گازي جهت تغذيه پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي

  11- مخازن ذخيره نفت خام جديد و استراتژيك

  12- نظارت برعمليات راه اندازي و تحويل گيري طرح هائيكه بصورت كليد دردست (ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION & COMMISSIONING EPC / EPCC) انجام مي شود.

   معرفي سايت مرتبط
  اصول راه اندازي تاسيسات نفت و گاز      
  www.rahandazi.mihanblog.com   

    اهم وظايف:
   

  هدايت و كنترل عمليات راه اندازي كليه طرح ها و پروژه هاي بزرگ در حوزه مرتبط با شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب (مديريت توليد).

  ارائه نظريات تخصصي از بعد عمليات در ارتباط با پروژه هاي سرمايه اي از مرحله بعد از شرح نياز (مهندسي مقدماتي) تا راه اندازي پروژه.

   پيگيري و گزارش پيشرفت پروژه ها به مدير توليد.

  حصول اطمينان از انطباق طرح يا پروژه با استانداردهاي مورد قبول صنعت نفت و سيستم هاي عملياتي.

  حصول اطمينان از راه اندازي مطابق با دستورالعمل يا استانداردهاي مورد قبول صنعت نفت و رعايت كليه اصول و مقررات ايمني و مقررات بهداشت حرفه اي و استانداردهاي محيط زيست.

   

  شرح وظايف:

  1-

  مطالعه و بررسي شرح نياز طرح پس از تصويب

  2-

  مطالعه و بررسي نقشه هاي و كتابچه مهندسي پايه و مقدماتي و شركت در جلسات بررسي

  3-

  مطالعه، بررسي و مطابقت نقشه هاي ايزومتريك و P&ID با استانداردها

  4-

  مطالعه و بررسي نقشه ها و كتابچه مهندسي تفصيلي و شركت در جلسات بررسي

  5-

  بازديد و سركشي مستمر از طرح يا پروژه و گزارش به مدير توليد

  6-

  هماهنگي و نظارت در تهيه و توزيع كتابچه ها و نقشه هاي راه اندازي و نگهداري ماشين آلات

  7-

  هماهنگي و نظارت در تهيه مدارك آزمايشات فشار ايستائي خطوط لوله و مخازن

  8-

  هماهنگي و نظارت در تهيه و تكميل مدارك آزمايشات كابل هاي برق

  9-

  هماهنگي و نظارت در تهيه و تكميل مدارك آزمايش رله هاي حفاظتي

  10-

  هماهنگي و نظارت در تهيه برنامه مراحل روغن گرداني و انجام عمليات مربوطه

  11-

  هماهنگي و نظارت در بررسي و اندازه گيري تنظيمات هم محوري و هم سطح كردن ماشين آلات

  12-

  هماهنگي لازم در تهيه فهرست هاي نواقص و اشكالات و ارائه آنها

  13-

  هماهنگي/ نظارت و پيگيري رفع نواقص و اشكالات باقيمانده

  14-

  هماهنگي لازم در تشكيل جلسات گروه راه اندازي بمنظور پيگيري و انجام كارهاي محوله

  15-

  هماهنگي و برنامه ريزي جهت تشكيل دوره هاي آموزشي كاركنان عمليات و تعميرات

  16-

  هماهنگي و نظارت برآزمايشات فشار ايستايي خطوط لوله و مخازن

  17-

  هماهنگي/ نظارت بر انجام آزمايشات و تأييد مدارك كابل هاي برق

  18-

  هماهنگي/ نظارت بر انجام آزمايشات رله هاي حفاظتي

  19-

  هماهنگي/نظارت بر انجام آزمايشات لوپ چك مدارهاي ابزار دقيق (مدارهاي‌زنجيره‌اي ابزاردقيق)

  20-

  هماهنگي/ نظارت بر انجام تميزكاري خطوط لوله و مخازن با هواي فشرده

  21-

  هماهنگي و نظارت بر بررسي و اندازه گيري صفحات روزنه دار و نصب آنها

  22-

  عمليات پيش راه اندازي تجهيزات جانبي

  23-

  راه اندازي تأسيسات جانبي پروژه و ماشين آلات آن

  24-

  نظارت و انجام نشت گيري اتصالات و ادوات خطوط لوله و مخازن با هواي فشرده

  25-

  عمليات اكسيژن زدائي خطوط لوله و مخازن

  26-

  راه اندازي سيستم جرقه زن، شمعك و در مدار قراردادن ملزومات مشعل سوزاي پروژه

  27-

  راه اندازي سيستم جرقه زن، شمعك و در مدار قراردادن ملزومات گودال سوخت پروژه

  28-

  فشار افزائي خطوط لوله و مخازن و تجهيزات فرايندو نشت گيري اتصالات

  29-

  راه اندازي ماشين آلات و در مدار توليد قرار گرفتن مجموعه تجهيزات پروژه

  30-

  تحويل و تحول طرح/ پروژه بعد از راهبري 72 ساعته / يك هفته اي

  31-

  هماهنگي و نظارت جهت تحويل و تحول كالا و قطعات يدكي زمان راه اندازي

  32-

  هماهنگي و نظارت جهت تحويل كالا و قطعات يدكي دو ساله

  33-

  هماهنگي و نظارت و پيگيري اشكالات و نواقص باقيمانده


  نمودار سازماني

   

  گروه دورانV6.0.5.0