چهارشنبه, 10 آذر 1400

  معاونت مهندسي نفت

  اهداف و وظايف سازماني

   معاونت مهندسی نفت از ادارات:
  الف- ارزیابی مخازن
  ب- مهندسی فرآورش و پروژه های تزریق گاز 
  ج- مهندسی بهره برداری

   تشکیل شده است  .  

   الف - اهم وظایف اداره ارزيابی مخازن :

  1-  برنامه ريزي، هدايت و کنترل تأمين، ترميم و نگهداري مدلها و برنامه هاي کامپيوتري جهت انجام مطالعات بلند مدت و کوتاه مدت مخازن.

  2-  مسئوليت سازمان در قبال تخمين نفت و گاز ذخيره شده در مخازن شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب.

  3-  تجزيه و تحليل و ارائه رهنمود و توصيه هاي فني بمنظور تعيين بهترين و اقتصادي ترين روش انجام عمليات توليد.

  4-    تعيين قابليت اجراي انواع روش هاي بازيافت ثانويه.

  5-    کنترل و نظارت بر نمودارگيري از مخازن.

  6-    تجزيه و تحليل و تفسير اطلاعات و محاسبات انجام گرفته.

  7-  مسئوليت ارائه پيشنهادات مفيد و مؤثر جهت انتخاب و ارجاع کار به شرکت هاي نمودار گيري داخلي و خارجي.

  8-    نظارت و هدايت کارکنان در زمينه حل مسائل بوجود آمده در مخازن عملياتي.

  9-    تهيه گزارش هاي مختلف فني جهت ارائه به هيئت مديره و مدير عامل شرکت ملي نفت ايران.

     10- کنترل و نظارت بر امور پرسنلي کارکنان تحت سرپرستي و کوشش در جهت

           ارتقاء سطح علمی ، دانش کاری و افزایش بازدهی آنان .                  

     11- ارائه برنامه توليد و تزريق گاز در مخازن نفتي و گازي.

     12-  ارائه برنامه توسعه مخازن جديد نفت و گاز.

     13- ارائه برنامه جهت تجدید نظر در نحوه توسعه مخازن در مدار تولید .  

   

  این اداره از  ادارات ذیل تشکیل شده است :

   اداره مطالعات مهندسی مخازن و اهم وظایف آن:

   تخمين حجم نفت و حجم گاز در جاي اوليه مخزن.

  • تعيين ذخيره نهايي مخزن.
  • ارائه برنامه پيش‌بيني دبي توليدي مخزن.
  •   پيش‌‌بيني و ارائه راهكار عملي جهت رفع مشكلات عملياتي توليد.
  •   انجام مطالعات و تحقيقات لازم جهت ارائه روشهاي ازدياد برداشت از مخازن.
  • ارائه طرح توسعه مخازن اكتشافي جديد.
  • بررسي و نظارت بر روشهاي انجام آزمايشات مغزه و سيال.
  • ارائه و نظارت بر پروژه‌هاي تحقيقاتي و مطالعاتي مهندسي مخازن.

   

   

  اداره عملیات مهندسی مخازن و اهم وظایف آن:

   

  ·        بررسي، تجزيه و تحليل، بايگاني كليه اطلاعات مخازن.

  ·        تجزيه و تحليل عملكرد مخازن.

  ·        تغييرات فشارها.

  ·        تغييرات سطوح تماس سيالات.

  ·        بررسي آمار توليد مخزن.

  ·        تعيين محل حفاري چاههاي جديد و ارائه هدايتهاي لازم هنگام حفاري در راستاي دستيابي به اهداف حفاری.

  ·        برنامه‌ريزي جهت انجام آزمايشات لازم در چاهها از قبيل GOR, PI, DST و فشار ساكن ته‌‌چاهي.

  ·        تعيين چگونگي تعمير و تكميل چاههاي توليدي و تزريقي.

  ·        پيش‌بيني كوتاه‌مدت عملكرد توليدي مخازن.

  ·        بررسي عملكرد پروژه‌هاي تزريق گاز.

  ·        پروژه‌هاي فعال تحت تزريق گاز 8 مخزن.

  ·        پروژه‌هاي تزريق گاز برنامه‌ريزي شده 4 مخزن.

  ·        تهيه گزارش شش ماهه عملكرد مخازن.

   

  اداره سیستمهای مهندسی مخازن و اهم وظایف آن:

   

   

  ·        هدايت عمليات پشتيباني اداره مهندسي ارزيابي مخازن از لحاظ تأمين، ترميم و نگهداري مدلهاي رياضي و برنامه هاي کامپيوتري شبيه ساز جهت انجام مطالعات بلند مدت و کوتاه مدت مقطعي مخازن.

  ·        تبديل فرآيندهاي حاکم بر مخازن به محاسبات مهندسي از طريق تهيه مدلها و برنامه هاي کامپيوتري.

  ·        آموزش و آشنا نمودن استفاده کنندگان اداره مهندسي ارزيابي مخازن با نحوه استفاده از مدلها و نرم افزارهاي کامپيوتري و حل مسائل و مشکلات پيش آمده در اين رابطه.

  ·        هدايت کارشناسان سيستمهاي مخازن جهت مشارکت در مطالعات جامع مخازن.

  ·        بروز درآوري سخت افزارهاي جديد جهت پشتيباني از مدلهاي شبيه ساز جديد.

  ·        کسب اطلاعات از آخرين دستاوردهاي شبيه سازي سخت افزاري و نرم افزاري در جهان.

  ·        تهيه مدل رياضي جهت بررسي فرآيندهاي خاص در مخازن.

   

   

  اداره مهندسی پتروفیزیک و اهم وظایف آن:

   

   

  ·        تنظيم برنامه كاري پيمانكاران نمودارگيري و عقد قرارداد.

  ·        نظارت بر عمليات نمودارگيري چاهها.

  ·        گرفتن نمودارهاي لازم.

  ·        تضمين كيفيت نمودارها.

  ·        رعايت مقررات ايمني.

  ·        تهيه گزارش ارزيابي نمودارهاي پتروفيزيكي شامل پارامترهاي:

  ·        ميزان تخلخل سنگ.

  ·        ميزان اشباع سيالات.

  ·        نسبت خالص به ناخالص سنگ.

  ·        تعويض نوع سنگ مخزن و درصد تركيبات آن.

   

  ·        مطالعه خصوصيات ابزار و ادوات نمودارگيرهاي جديد.

  ·        استفاده از نرم‌افزارهاي كارآمد و تخصصي و سخت‌افزارهاي مختلف نظير
   
  ELANPLUS, GEOLOG , PETROS .

   

   

  ب- اداره مهندسی فرآورش و پروژه های تزریق گاز :

   این اداره شامل دو اداره : مهندسی فرآورش و مهندسی توسعه و تزریق گاز بوده و اهم وظایف آن بقرار ذیل است :

   

  1- برنامه ريزي، هدايت و کنترل کليه فعاليتهاي واحدهاي مهندسي.

  2- فرآورش و توسعه و تزريق گاز در حوزه فعاليت شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب منطبق با برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت وزارت نفت.

  3-  تجزيه و تحليل و ارائه رهنمود و توصيه هاي فني به مديريت در زمينه ضرورت ايجاد تسهيلات سطح الارضي جديد از جمله واحدهاي بهره برداري ، نمکزدائي ،تلمبه خانه ها، ايستگاههاي تقويت فشار و تزريق گاز بمنظور حفظ و صيانت از مخازن نفت.

  4-  نطارت عاليه بر رفع مشکلات فرآيندي کليه واحدها و تأسيسات نفت و گاز در حوزه فعاليت شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب و متناسب ساختن ظرفيت آنها با برنامه توليد نفت از مخازن از طريق ايجاد تغييرات عمده و اساسي در سيستم هاي فرآورشي موجود.

  5-  مسئوليت کليه مطالعات، بررسيها و محاسبات مهندسي انجام شده درخصوص تسهيلات سطح الارضي جديد.

  6- تهيه گزارشات مختلف بمنظور ارائه به مدير عامل و هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران.

   

   

   

  اداره مهندسی فرآورش و اهم وظایف آن :

   

   

  ·   مسئوليت کنترل، نظارت، هماهنگي و برنامه ريزي کليه فعاليتهاي مهندسي فرآورش و گسترش درحوزه شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب از جمله واحدهاي بهره برداري، نمکزدائي، تلمبه خانه ها، و ايستگاههاي تقويت فشار گازهاي همراه جهت انتقال به واحدهاي گاز و گاز مايع، بهينه سازي سيستمهاي فرآورشي واحدها و تأسيسات فوق.

  ·   مسئوليت کنترل بررسيهاي فني/ اقتصادي بمنظور اعمال تغييرات عمده در تسهيلات جهت بهينه سازي سيستم و متناسب ساختن آنها با برنامه توليد و صادرات نفت.

  ·       بررسي سيستمهاي فرآورشي متناسب با برنامه هاي توليد نفت از مخازن.

  ·       ارائه شرح نياز به کميته هاي بررسي فني و يا عمليات فني.

  ·       شرکت در کميته ها و جلسات مختلف فني/ عملياتي.

  ·       هماهنگ نمودن ظرفيت واحدها و تأسيسات بهره برداري و نمکزدائي با برنامه توليد نفت.

  ·   تأييد مطالعات، بررسيها، محاسبات و نقشه هاي مهندسين مشاور طراح پروژه ها و مشارکت در تصميم گيري جهت انتخاب مهندسين مشاور.

  ·       حصول اطمينان از پيشرفت کار پروژه ها و حل مشکلات فرآيندي حين کار.

   

   این اداره از چهار گروه ذیل تشکیل شده است :

    گروه توسعه میادین :

   ·        طراحي خطوط لوله انتقال از چاهها به واحدهاي بهره‌برداري.

  ·        چگونگي بكارگيري تفكيك‌گرهاي سرچاهي و تعيين محل مناسب براي آن.

  ·        طراحي كارخانه‌هاي تفكيك نفت و گاز و تعيين تعداد مراحل تفكيك.

  ·        بهينه‌سازي شرايط عملياتي در واحدهاي بهره‌برداري (تعيين فشار مراحل تفكيك).

  ·        طراحي برج هيدروژن سولفوره زدا.

  ·        طراحي مجموعه‌هاي تفكيك و تقويت.

  ·        مقايسه تأسيسات فرآورشي موجود با استانداردهاي مناطق نفتخيز و انجام تغييرات مناسب در آنها.

  ·        پيش‌بيني تسهيلات مناسب بهره‌برداري با توجه به برنامه‌هاي توليد.

  ·        بررسي بهترين نحوه اختلاط و انتقال نفت خام حوزه‌هاي مختلف مناطق نفتخيز جهت تأمين نفت سنگين و سبك صادراتي.

  ·        جمع‌آوري اطلاعات لازم و نظارت بر حسن اجراي پروژه‌هاي مرتبط نفتي از طريق بيع متقابل.

  ·        مطالعات جامع ميادين نفتي (به عنوان گروه نظارت).

   

   گروه خطوط لوله و تلمبه خانه :

   ·        طراحي خطوط لوله انتقال از چاهها به واحدهاي بهره‌برداري.

  ·        چگونگي بكارگيري تفكيك‌گرهاي سرچاهي و تعيين محل مناسب براي آن.

  ·        طراحي كارخانه‌هاي تفكيك نفت و گاز و تعيين تعداد مراحل تفكيك .

  ·        بهينه‌سازي شرايط عملياتي در واحدهاي بهره‌برداري (تعيين فشار مراحل تفكيك).

  ·        طراحي برج هيدروژن سولفوره زدا.

  ·        طراحي مجموعه‌هاي تفكيك و تقويت.

  ·        مقايسه تأسيسات فرآورشي موجود با استانداردهاي مناطق نفتخيز و انجام تغييرات مناسب در آنها.

  ·        پيش‌بيني تسهيلات مناسب بهره‌برداري با توجه به برنامه‌هاي توليد.

  ·        بر