دوشنبه, 29 بهمن 1397 الاثنين, فيفرييه 18, 2019           فارسی English

عنوان : پروژه هاي در دست اقدام
توضيحات :             

1- پروژه شماره 81304-53         جمع آوري و تزريق گازهاي همراه نرگسي

جمع آوري ، فشار افزائي و تزريق گازهاي همراه نفت به ظرفيت 19 ميليون فوت مكعب در روز به مخزن نرگسي . مطالعات FEED پروژه توسط مهندسين مشاور طرح انديشان انجام گرديده است . قرارداد EPC پروژه شامل خدمات مهندسي تفصيلي ، تأمين كالا ، اجرا و راه اندازي توسط شركت پايندان (قرارداد شماره : 53-73-5730) در حال انجام مي باشد . تاريخ شروع بكار 1/3/84 و مدت پيمان با احتساب يكبار تمديد 38 ماه مي باشد .

محل اجراي پروژه در مجاورت واحد بهره برداري موجود نرگسي واقع در شهرستان وحدتيه استان بوشهر مي باشد .

 

 

2- پروژه شماره 53-79401          جمع آوري و تزريق گاز قلعه نار

جمع آوري ، فشار افزائي گازهاي همراه نفت به ظرفيت 11ميليون فوت مكعب در روز حاصل از تفكيك 19000 بشكه نفت خام و تزريق در مخزن قلعه نار. مطالعات FEED پروژه توسط مهندسين مشاور طرح انديشان انجام گرديده است . قرارداد EPC پروژه شامل خدمات مهندسي تفصيلي ، تأمين كالا ، اجرا و راه اندازي توسط مشاركت ستيران-صنعت گستر سهيل-رشد صنعت (قرارداد شماره : 53-73-5979) در حال انجام مي باشد . تاريخ شروع بكار 1/3/85 و مدت پيمان 30ماه مي باشد .

محل اجراي پروژه در مجاورت واحد بهره برداري موجود قلعه نار واقع در 25كيلومتري شمال شهرستان انديمشك در استان خوزستان مي باشد .

 

 

3- پروژه شماره 53-83202          بهينه سازي سيستم فرآورش ميدان نفتي هفتكل

هدف از اجراي اين پروژه بهينه سازي سيستم فرآورشي ميدان هفتكل اعم از احداث واحد بهره برداري نفت 25 هزار بشكه اي و سيستمهاي جمع آوري و انتقال 11 ميليون فوت مكعب در روز  گاز ، كليه تسهيلات جانبي مطابق استانداردهاي رايج مي باشد . مطالعات مهندسي مقدماتي پروژه FEED توسط مهندسين مشاور طرح و پالايش انجام گرفته است . قرارداد EPC پروژه شامل خدمات مهندسي تفصيلي ، تأمين كالا ، اجرا و راه اندازي توسط شركت OEID (قرارداد شماره : 53-73-6429) در حال انجام مي باشد . تاريخ شروع بكار 1/9/86 و مدت پيمان 30 ماه مي باشد .

محل اجراي پروژه در مجاورت واحد بهره برداري موجود هفتكل 4 واقع در شهرستان هفتكل در استان خوزستان مي باشد .

 

 

4- پروژه شماره 53-81309          احداث ايستگاه تزريق گازهاي همراه و بنگستان لب سفيد

جمع آوري و فشار افزائي گازهاي همراه واحد بهره برداري لب سفيد به ميزان 19 ميليون فوت مكعب در روز حاصل از تفكيك 25 هزار بشكه در روز نفت خام توليدي به همراه 21 ميليون فوت مكعب در روز گاز بنگستان جهت تزريق در سازند آسماري لب سفيد . مطالعات مهندسي مقدماتي پروژه FEED توسط مهندسين مشاور تهران رايمند (قرارداد شماره : 53-71-1174) در حال انجام مي باشد . تاريخ شروع بكار 14/6/86 و مدت پيمان 6 ماه مي باشد .

محل اجراي پروژه واقع در 40 كيلومتري شمال شهرستان دزفول استان خوزستان مي باشد .

 

 

5- پروژه شماره 53-86316          جمع آوري گازهاي واحد بهره برداري هفت شهيدان

هدف از تهيه اين شرح نياز احداث تأسيسات لازم براي جمع آوري و انتقال گازهاي همراه واحد بهره برداري هفت شهيدان به كارخانه گاز و گاز مايع 1700به ميزان تقريبي 34 ميليون فوت مكعب در روز مي باشد . باتوجه به اينكه گازهاي توليدي اين واحد به دو سيستم ترش و شيرين تقسيم مي شود گازهاي ترش آن به ميزان تقريبي 16 ميليون فوت مكعب در روز به ورودي واد شيرين سازي اين كارخانه و گازهاي شيرين آن به خروجي واحد شيرين سازي فرستاده مي شود . براساس برنامه ريزي هاي انجام شده راه اندازي اين تأسيسات براي سال 1389 مورد نياز است . در حال انجام مراحل مناقصه مهندسي مقدماتي FEED پروژه مي باشيم .

محل اجراي پروژه واقع در شهرستان مسجد سليمان در استان خوزستان مي باشد


بازگشت               چاپ

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد.