دوشنبه, 29 بهمن 1397

میدان های نفت و گاز

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري داراي 8 ميدان نفتي مي باشد كه عبارتند از :

 

 

 

ميدان هاي نفتي آغاجاري

 

 

 

 

 

1- ميدان هاي مستقل

 

 

      1-1 ميدان آغاجاري 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ميدان كرنج     

 

 

 

 

 

 

 

      3-1  ميدان پرنج     

 

 

 

 

 

 

 

      4-1 ميدان پارسي   

 

 

 

 

 

 

 

      5-1 ميدان رامشير   

 

 

 

 

 

2- ميدان هاي وابسته

 

 

     1-2 ميدان رگ سفيد

 

 

 

 

 

 

 

   2-2  ميدان پازنان    

 

 

 

 

 

 

 

    3-2 ميدان مارون   

 


شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجارى: خوزستان - اميديه - بلوار نفت - كد پستي : 93496-63731

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8