دوشنبه, 29 بهمن 1397

بازرسي فني و خوردگي فلزات

ارتباط با ما

مديريت

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

آدرس پست الكترونيكي

1


پرويز زنگنه كمالي
 
Zanganeh 

رئيس بازرسي فني و خوردگي فلزات

4438785-0611  22227-41-0611

zangeneh.p@nisoc.ir   

2

مژگان درويشي

منشي

28834-41-0611 22227-41-0611

-

بازرسي فني

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان سمت

تلفن

آدرس پست الكترونيكي

1


عبدالعلي آل ناصريانرئيس بازرسي فني

23451-41-0611 24394-41-0611

alenaserian.a@nisoc.ir 

2


صفرعلي لركيرئيس بازرسي فني نظارت وساخت

24182-41-0611

larki.s@nisoc.ir 

3


سيدمسعودابوالحسن‌آل‌محمدسرپرست بازرسي فني

24268-41-0611

alemohammad.ma@nisoc.ir 

4


محمدعلي مقاميان زادهكارشناس بازرسي فني

24246-41-0611

maghamian.m@nisoc.ir 

5


غلامرضا محتشمبازرس ارشد فني

24268-41-0611

mohtasham.gh@nisoc.ir 

6


فرهاد اشكبوسي
بازرس فني

22125-41-0611

ashkboosi.fr@nisoc.ir 

7


مهران سمساربازرس فني

22125-41-0611

semsar.m@nisoc.ir 

8

مهدي زيديبازرس فني

23513-41-0611

Zeidi.m@nisoc.ir    

9

ناصر تمدنرئيس بازرسي فني پروژه‌ها

23189-41-0611

tamadon.n@nisoc.ir 

10

محسن مهرجوكارشناس بازرسي فني

23551-41-0611

mehrjoo.m@nisoc.ir 

11


محمد موحديبازرس ارشدفني

23551-41-0611

movahedi.m@nisoc.ir 

12


عبدالخالق بغلانيبازرس ارشد فني

22216-41-0611

baghlani.a@nisoc.ir 

13


غلامحسين عظيمي‌شوشتريبازرس ارشد فني

23602-41-0611

azimi.gh@nisoc.ir 

14

محمد نخعي شريفبازرس فني

23184-41-0611

nakhaeisharif.m@nisoc.ir 

15

ناهيد فارساني

منشي

24394-41-0611

-

خوردگي فلزات

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان سمت

تلفن

آدرس پست الكترونيكي

1


نادر تقويرئيس خوردگي فلزات

23869-41-0611

24527-41-0611

taghavi.n@nisoc.ir 

2


حميد منصوريهسرپرست مهندسي خوردگي فلزات

23986-41-0611

mansouri.h@nisoc.ir

3


موسي عموريمهندس شيمي

22606-41-0611

amoori.m@nisoc.ir 

4


محمد مراد باقريكارشناس خوردگي فلزات

22256-41-0611

bagheri2.m@nisoc.ir 

5


احسان پاپنمهندس خوردگي فلزات

22118-41-0611

Papan.e@nisoc.ir

6

عبدا. . .عذاري اهوازي

كارشناس خوردگي فلزات

23307-41-0611

ozzari.a@nisoc.ir 

7

عبدالرضا خلفيان

مهندس ارشد خوردگي فلزات

23252-41-0611

khalafian.a@nisoc.ir 

8

ندا محمدي

منشي

23869-41-0611

mohammadi1.n@nisoc.ir 

خدمات فني

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان سمت

تلفن

آدرس پست الكترونيكي

1

مصطفي اميرجاني

رئيس خدمات فني

24321-41-0611

amirjani.m@nisoc.ir 

2


مهران دقيقيانكارشناس آزمايشات غيرمخرب

77840-41-0611

daghighian.m@nisoc.ir 

4


محمدعلي روغنيان دزفوليمهندس ارشد آزمايشات غير مخرب

77840-41-0611

roghanian.m@nisoc.ir 

5


مينا خداكرميمهندس آزمايشات غيرمخرب

77835-41-0611

khodakarami.m@nisoc.ir 

6


محمد باونديكارشناس متالورژي

77402-41-0611

bavandi.m@nisoc.ir 

7


عبدالعزيز مجدم
مهندس ارشد متالورژي

77106-41-0611

mojaddam.a@nisoc.ir 

8


عنايت اله مهميمهندس متالورژي

77106-41-0611

mohemmi.e@nisoc.ir 

9

پيام پورنيامهندس متالورژي

77402-41-0611

pournia.p@nisoc.ir 

10


محمود ظفريكارشناس شيمي

77055-41-0611

zafari.m@nisoc.ir 

11


اعظم عسكري نيامهندس شيمي

77055-41-0611

askarynia.a@nisoc.ir 

12

مريم محتشم

مهندس شيمي

77055-41-0611

13

نسيم انداوه

مهندس شيمي

77055-41-0611

 

14

امينه عويدزاده

منشي

77056-41-0611

 

15

هديه تابع احمدي

كارمند دفتري

77056-41-0611

 

امور اداري و آموزش وقراردادها

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان سمت

تلفن

آدرس پست الكترونيكي

1

منصور ارزاني

هماهنگ كننده اموراداري و آموزش

23500-41-0611

arzani.m@nisoc.ir 

3

سامي پروره

دستيار امورقراردادها و تداركات

23783-41-0611

parvareh.s@nisoc.ir 

4

حسن رجبي جعفري

كارمند دفتري

22514-41-0611

rajabi.h@nisoc.ir 

مكانيزه و استانداردها

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان سمت

تلفن

آدرس پست الكترونيكي

1

طوبي علي خاني
آناليست خدمات مكانيزه

22745-41-0611

alikhani.t@nisoc.ir 


مديريت امور فني

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8