دوشنبه, 29 بهمن 1397 الاثنين, فيفرييه 18, 2019           فارسی English
اهداف مديريت منابع انساني

اهداف بلند مدت
 
1- فراهم آوردن زمينه هاي رضايت شغلي بيشتر در ميان كاركنان
2- ساده سازي فرآيند ها و كوتاه كردن زمان ارائه خدمات
3- افزايش مهارتهاي كاركنان
4- فراهم آوردن فرهنگ فعاليت بر مبناي برنامه (نتيجه مداري به جاي فرآيند مداري)
5- بالا بردن سطح كيفيت خدمات رفاهي براي كاركنان
6- توسعه ورزش سازماني
7- ارتقاء سطح كيفيت خدمات رفاهي براي بازنشستگان و مستمري بگيران
8- بكارگيري مناسب نيروها جهت مشاغل مختلف(حركت به سمت شايسته سالاري)
 
 
اهداف استراتژيك
 
1- توسعه مشاركت كاركنان در سطوح مختلف مديريت امور اداري
2- بهره گيري از ظرفيت هاي بلا استفاده انساني و غير انساني
3- توسعه يادگيري سازماني
4- باز آرايي سطوح وظايف و ارتباطات در جهت ايجاد يك ساختار منعطف يادگيرنده
5- اصلاح فرايندهاي كاري
6- برقراري ساز و كار ارزيابي عملكرد بر مبناي برنامه مداري
7- فرهنگ عمل گرايي همراستا با معيارهاي جهاني در ابعاد علمي و عملي كار
8- ايجاد روحيه نشاط ، تحرك و شادابي سازماني
 
 
راهبرد هاي اصلي
 
تقويت روحيه همياري ، همكاري و مشاركت جمعي
تقويت هويت كارشناسي
خود انتقادي تكاملي
آموزش در حين عمل
توانمند سازي از طريق توسعه اختيارات شغلي


مديريت منابع انساني

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8