پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  میدان های نفت و گاز

  شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري داراي 8 ميدان نفتي مي باشد كه عبارتند از :

   

   

   

  ميدان هاي نفتي آغاجاري

   

   

   

   

   

  1- ميدان هاي مستقل

   

   

        1-1 ميدان آغاجاري 

   

   

   

   

   

   

   

  1-2 ميدان كرنج     

   

   

   

   

   

   

   

        3-1  ميدان پرنج     

   

   

   

   

   

   

   

        4-1 ميدان پارسي   

   

   

   

   

   

   

   

        5-1 ميدان رامشير   

   

   

   

   

   

  2- ميدان هاي وابسته

   

   

       1-2 ميدان رگ سفيد

   

   

   

   

   

   

   

     2-2  ميدان پازنان    

   

   

   

   

   

   

   

      3-2 ميدان مارون   

   


  V5.3.6.0