پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398

  معاونت زمين شناسي گسترشي

  معرفي ادارات و واحدهاي تابعه

  معرفي ادارات و واحدهاي تابعه:

  معاونت زمين‌شناسي مناطق نفتخيز جنوب شامل سه اداره عمليات زمين‌شناسي، مطالعات‌ زمين‌شناسي و زمين‌شناسي بنياني و سه واحد امور مكانيزه ، نقشه‌كشي و برجسته‌نگاري (كه از سال 1382 تحت نظارت امور مكانيزه قرار گرفت) و امور اداري و خدمات مي‌باشد.

  اين معاونت در قلمرو وسيعي از جنوب غرب كشور فعاليت دارد كه حدود 85 درصد ذخائر نفتي كشور را در بر مي‌گيرد و به عبارتي بيش از 90 ميدان نفتي و ساختمان زمين‌شناسي و2200 حلقه چاه را شامل ميگردد.

  اهم فعاليت‌هاي معاونت زمين‌شناسي شركت متبوع، در محدوده مناطق نفتخيز جنوب عبارتست از:

  1-         تعيين محل چاهها جهت انجام حفاري

  2-         تهيه برنامه پيش‌بيني و توصيه زمين‌شناسي چاهها

  3-         كنترل زمين‌شناسي چاههاي در حال حفاري

  4-         تهيه گزارش نهائي چاهها

  5-         مطالعات و بررسي‌هاي زمين‌شناسي مخازن

  6-         مطالعات و بررسي‌هاي زمين‌شناسي ناحيه‌اي

  امور فوق در ارتباط با چاههاي توليدي و احياناً توصيفي و توسعه مخازن نفتي شناخته شده مي‌باشد كه اطلاعات حاصل از حفاري چاهها علاوه بر اينكه در هر چه بيشتر شدن اطلاعات زيرزميني طبقات كمك مي‌نمايد.  در امر اكتشاف هيدروكربوري نيز نقش خاص دارد بطوريكه از آنها در شناسائي مناطق و يا ساختمانهاي زمين‌شناسي زيرزميني جديد و يا اعماق پائين‌تر اكتشافي كمك مي‌گيرند.

  الف-     اداره عمليات زمين‌شناسي

  در حال حاضر اداره عمليات با 83 سمت زمين‌شناسي و در همين حدود سمت آزمايشگر كنترل و نظارت كليه فعاليتهاي عمليات زمين‌شناسي را در چاههاي نفت و گاز محدوده عملياتي مناطق نفتخيز بر عهده داشته و داراي بخش‌هاي زير مي‌باشد:

  1-      كادر ستادي عمليات زمين‌شناسي، شامل 8 نفر زمين‌شناس مجرب است كه در قالب چهار ناحيه عملياتي بر كليه امور زمين‌شناسي چاههاي در حال حفاري مناطق نفتخيز نظارت ، كنترل و سرپرستي دارند و در تماس و تبادل‌نظر دائم با زمين‌شناسان اقماري مستقر در دكلها مي‌باشند.amilat2.jpg

  اين گروه با دريافت روزمره كليه اطلاعات از چاههاي در حال حفاري زمين‌شناسان مستقر در دكلهاي حفاري را در انجام هرچه بهتر و ايمن‌تر وظائف محوله راهنمائي نموده و در تمام ساعات شبانه روز آماده تبادل اطلاعات با زمين شناسان سرچاهي و ارائه رهنمود به آنها ميباشند. 

  در پايان حفاري هرچاه و پس از دريافت كليه مدارك به تصحيح آنها پرداخته و در نهايت گزارش نهائي چاههاي تحت مسئوليت خويش را تهيه مي‌كنند.

  زمين شناسان ستادي همچنين وظيفه دارند درصورت نياز و در مواقع بحراني كه ابهامات زمين شناسي زيادي مشاهده گردد ، در محل چاه حضور يافته و شخصا" كنترل عمليات زمين شناسي چاه مربوطه را در دست بگيرند.

  2-      كاذر زمين شناسي اقماري ، متشكل از حدود 68 زمين شناس با مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد ميباشد كه به دكلهاي در حال فعاليت در حوزه عملياتي مناطق نفتخيز اعزام شده و بصورت شبانه روز با حضور در محل چاه بر كليه امور زمين‌شناسي نظارت مي‌نمايند.

  عمده وظايفي كه توسط اين زمين شناسان انجام ميشود عبارتند از :

  1-2-     تعيين سرسازندها و سربخش‌هاي زمين شناسي با استفاده از نمونه‌هاي اخذ شده از چاه و از طريق بررسي‌هاي ميكروسكوپي و ماكروسكوپي.

  2-2-     تعيين نقاط جداره گذاري جهت جدانمودن افقهاي پرفشار و كم فشار با استفاده از نشانه‌هاي زمين شناسي (Geological Markers).

  3-2-     نظارت بر عمليات نمودارگيري به هنگام برداشت نمودارهاي انحراف چاه ، پرتوگاما و صوتي.

  4-2-     نظارت بر آزمايش ساق مته (DST) ، ثبت نتايج و گزارش به ستاد.

  5-2-     كنترل و نظارت به هنگام مغزه‌گيري ، انتخاب نمونه‌هاي مورد نياز و توصيف مغزه‌ها و ثبت كليه اطلاعات در فرمها و نمودارهاي مربوطه.

  6-2-     رسم نمودار ترسيمي چاه ، تكميل فرمهاي توصيف نمونه و مقاطع نازك و نهايتا" ارسال گزارش رايانه‌اي و راديوئي روزانه به ستاد اداره عمليات زمين شناسي با بهره‌گيري از اطلاعات ياد شده در بندهاي فوق.

  3-      واحد طراحي ، علامتگذاري و برنامه نويسي ، اين گروه شش نفره مسئوليت تهيه برنامه‌هاي پيش بيني و توصيه زمين شناسي چاههاي توصيفي و توليدي اعم از عمودي ، جهت دار و افقي را برعهده داشته و بدليل طبيعت كاري و با توجه به مسئوليتهاي خويش در تماس دائم و مستمر با عمليات مخازن و مهندسي حفاري مي‌باشند.

  عمده وظائف اين گروه را ميتوان بشرح زير خلاصه نمود :

  1-3-     بررسي فرمهاي پيشنهاد حفاري چاه (Well Proposal) با همكاري عمليات مهندسي مخازن و ارائه ديدگاهها و رهنمودهاي زمين شناسي به منظور دستيابي به اهداف تعيين شده.

  2-3-     تكميل قسمتهائي از فرم پيشنهادي حفاري چاه شامل اطلاعات ساختماني ، ابهامات ساختماني و داده‌هاي ژئوفيزيكي.

  3-3-     علامتگذاري محل چاه برروي زمين به همراه گروهي متشكل از نقشه‌بردار ، مهندس ساختمان و ايمني.

  4-3-     تهيه برنامه پيش بيني و توصيه زمين شناسي براي چاههاي توصيفي و توسعه‌اي اعم از عمودي ، جهت دار و افقي.

  5-3-     بررسي ميكروسكوپي و ماكروسكوپي نمونه‌هاي ارسالي از شركتهاي كارون ، مارون، گچساران ، آغاجاري و مسجدسليمان از چاههاي در حال توليد به منظور تعيين جنس و منشاء نمونه‌هاي ارسالي ، تهيه پاسخ كتبي و ارسال به شركت مربوطه.

  6-3-     پيگيري مسائل روزمره چاههاي در حال حفاري و تماس مستمر با مهندسي حفاري و عمليات مخازن و ارائه راهكار و رهنمود و يا درصورت لزوم انجام تصحيحات در برنامة زمين شناسي چاههاي در حال حفاري.

  ب-                    اداره مطالعات زمين‌شناسي

  اداره مطالعات زمين شناسي با داشتن 32 سمت سازماني مسئوليت مطالعات زمين‌شناسي (مقدماتي ، نيمه تفضيلي و تفضيلي) تمامي مخازن نفتي و گازي در سطح مناطق نفتخيز جنوب و همكاري با ادارهmotaleat1.jpg ارزيابي مخازن در انجام مطالعات جامع مخازن نفتي و گازي را عهده‌دار ميباشد.

  مطالعات مزبور شامل زون‌بندي طبقات مخزن براساس خواص سنگ‌شناسي و پتروفيزيكي با استفاده از نمودار الكتريكي شاخص تخلخل، مقاومت و ساير نمودارها و همچنين نتايج آزمايشگاه تخلخل مغزه‌ها و تراوائي ميباشد.

  تهيه نقشه‌هاي چينه‌اي، نمودارهاي سنگ‌شناسي و تطابق آنها منجر به تشخيص و تفكيك بخشهاي بهره‌ده و متراكم ميشود.  بررسي چگونگي عملكرد شكستگي‌هاي مخازن و مطالعه عوامل تغييرات سنگ‌شناسي، دياژنتيك رخساره‌ها در يك ميدان و ترسيم نقشه‌هاي هم ضخامت و هم تخلخل و تهيه نقشه‌هاي جديد منحني‌هاي همتراز زيرزميني در افق و زونهاي مختلف از زمره فعاليت‌هاي اداره مطالعات زمين‌شناسي است.

  همچنين بررسي، مطالعه، جمع‌آوري كليه اطلاعات موجود در مورد مغزه‌هاي گرفته شده و يا برنامه‌ريزي شده و ساير امور مربوط به مغزه‌ها در محدوده مناطق نفتخيز جنوب و مطالعات زمين‌شناسي ناحيه‌اي بر روي گسترش سنگهاي مخزن و پوش سنگ و تهيه مدل زمين‌شناسي مخزن با استفاده از نرم‌افزار (RMS) از وظايف ديگر اين اداره مي‌باشد.

  عمده‌ترين مسئوليت‌هاي اين اداره شامل موارد زير ميباشد:

  1-         پيگيري مواردي از كارهاي زمين‌شناسي چاههاي جديد.

  2-        تهيه و تصحيح و تكميل نقشه‌هاي منحني همتراز زيرزميني در افقهاي مختلف.

  3-         انجام محاسبات انحراف چاه با استفاده از نمودارهاي CDR، SHDT و اطلاعات MWD.

  4-        زونبندي چاههاي جديد در افقهاي مختلف.

  5-        مطالعه و تهيه گزارش زمين‌شناسي مقدماتي، تكميلي و جامع مخازن نفتي و گازي در افقهاي آسماري، بنگستان، خامي و دهرم.

  6-         همكاري مستمر و جوابگوئي مشكلات زمين‌شناسي مربوط به ادارات پتروفيزيك ، مطالعات مخازن، حفاري، عمليات مخازن و مهندسي بهره‌برداري.

  7-                 همكاري و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز براي پروژه‌هاي مشترك مطالعات جامع مخازن در ميادين مختلف.

  8-        مطالعه، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل كليه اطلاعات مربوط به مغزه‌ها.

  9-         انجام امور متفرقه براي ادارات مختلف شركت نفت و يا سازمانهاي دولتي در ارتباط با پديده‌هاي زمين‌شناسي از قبيل زلزله، لغزش لايه‌هاي زمين، وجود آثار هيدروكربور در مناطق شهري، شكستگي‌هاي لوله‌هاي جرياني نفت و غيره ...

  ج-                    اداره زمين‌شناسي بنياني

  اداره زمين‌شناسي بنياني با 17 سمت سازماني به سال 1382 تشكيل گرديد اين اداره عهده‌دار برنامه‌ريزي، هدايت و يا نظارت بر كارهاي تخصصي ژئوفيزيك (بويژه لرزه‌نگاري)، رسوب‌شناسي و boniani1.jpgژئوشيمي، زمين‌شناسي ساختماني، چينه‌شناسي و فسيل‌شناسي مي‌باشد و در اين رابطه پديده‌هاي زمين‌شناسي ميادين نفتي، ژئوشيمي سنگ و سيالات مخازن و بررسي ژئوفيزيكي (عمليات، پردازش و تعبير و تفسير لرزه‌نگاري) ميادين نفتي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميدهد و بنابراين دوائر تخصصي ديگر معاونت زمين‌شناسي يعني اداره عمليات زمين‌شناسي و اداره مطالعات زمين‌شناسي و همچنين اداره ارزيابي مخازن از نتايج كارهاي تخصصي براي پيشبرد امور خود استفاده مي‌نمايند.

  در حال حاضر 50% كادر سازماني اداره زمين‌شناسي بنياني در ارتباط با تعبير و تفسير اطلاعات لرزه‌اي ميادين نفتي مي‌باشد و در آتي نزديك نيز نظارت بر عمليات لرزه‌نگاري سه‌بعدي ميدانهاي نفتي مناطق نفتخيز جنوب بترتيب اولويت را عهده‌دار خواهند شد.

  عمده وظايف اداره زمين شناسي بنياني بر اساس گروه‌هاي ذيل مي‌باشد :

  1-گروه ژئوفيزيك  :

  1-1-        تعبير و تفسير لرزه نگاري سه بعدي مخازن در حوزه عملياتي مناطق نفتخيز.

  1-2-            بارنگري و تفسير مجدد لرزه نگاري دو بعدي مخازن .

  1-3-            بررسي ژئوفيزيكي مخازن شامل وارون سازي و نشانگرهاي لرزه اي.

  1-4-            نظارت بر حسن اجراي عمليات لرزه نگاري پردازش داده هاي سطحي و درون‌چاهي.

  1-5-            طراحي خطوط لرزه نگاري دو بعدي و سه بعدي .

  1-6-          تحليل فني مناقصات عملياتي و پردازش و تفسيرهاي ژئوفيزيكي.

  2-  گروه رسوب شناسي و ژئوشيمي :

  1-2-  تفسير سنگ شناسي نمودارهاي چاه پيمائي با استفاده از اطلاعات تحت الارضي نظير گرافيك لاگ ، مغزه ها و تشخيص منيرالوژي رس هاي موجود در لايه هاي شيلي و مارني با استفاده از نمودار  NGS

  2-2-   توصيف مقاطع نازك ميكروسكوپي حاصل از مغزه ها و خرده هاي حفاري به منظور تشخيص ميكروفاسيس ها و مطالعه روند توسعه دياژنز در مخازن به منظور تعيين افقهاي بهره ده مخزني وتهيه مدل محيط رسوبگذاري.

  3-2-   نظارت بر حسن اجراي  پروژه هاي مطالعات ژئوشيميائي مخازن و تفسير آناليزهاي حاصل از آزمايش Rock Eval .

  4-2-   تشريح مشكلات مخازن نظير بررسي علل تشكيل رسوب آسفالتين و ترش شدگي مخازن.

   

  3- گروه ساختماني :

  1-3-  تحليل ساختاري ميادين نفتي با استفاده از داده هاي تحت الارضي و تلاش جهت رفع ابهامات ساختاري نقشه هاي خطوط همتراز ساختماني UGC

  2-3-  انجام عمليات صحرائي به منظور جمع‌آوري اطلاعات ساختاري تاقديس‌هاي سطح‌الارضي.

  3-3  - تجزيه و تحليل شكستگي هاي مربوط به مخازن با كمك داده هاي مغزه ها و بررسي نمودارهاي چاه پيمائي مربوطه .

       4-   گروه چينه شناسي:

  1-4-  انجام عمليات صحرائي به منظور تهيه نمونه سنگها از رخنمون هاي سطح الارضي.

  2-4-  انجام مطالعات سكانس استراتيگرافي مقاطع سطح الارضي و تحت الارضي چاهها.

  3-4-  نمونه برداري از مغزه ها جهت انجام آزمايش هاي ايزوتوپي و سن نگاري.

  5-  گروه فسيل شناسي :

   1-5- مطالعه مقاطع تحت الارضي چاهها جهت تهيه نمودار انتشار ميكروفسيل ها و انجام بيوزوناسيون و تهيه نقشه هاي بيوفاسيس و جغرافياي ديرينه سازندها در مقياس ناحيه‌اي.

  2-5-بازنگري پالئولاگ هاي قديمي مربوط به چاههاي اكتشافي و تهيه پالئولاگ از چاههاي توصيفي همچنين بازنگري در چينه شناسي مقاطع نمونه رخنمون‌هاي مربوط به سازندهاي زاگرس

   

   د :        امورمكانيزه

  در اسفند سال 1380 جهت كامپيوتريزه كردن كارها و مستندات ادارات و واحدهاي تابعه معاونت زمين‌شناسي ، واحدي تحت عنوان « امور مكانيزه » تشكيل شد و با مشخص كردن نيازها با برنامه‌ريزي و تلاش مستمر راهكارهاي مناسب را پيدا كرده و با اولويت بندي كار آغاز گرديد.omoor-e-mechanizeh.jpg

  جهت مكانيزه كردن اطلاعات پايه‌اي صنعت نفت مربوط به يكصد سال اطلاعات زمين شناسي مناطق نفتخيز جنوب كه 70 درصد چاههاي ايران را دربرميگيرد از يك نرم افزار توليد داخل كشور در قـــــالب « طرح ايجاد سامانه اطلاعات بالادستي صنعت نفت ايران » استفاده شد كه فرآوري و تغذيه حدود 2400 حلقه چاه شروع شد و تا پايان سال 1383 به اتمام خواهد رسيد.  با بكارگيري نرم افزار فوق علاوه بر يك بانك اطلاعاتي قوي ، نمودارهاي گرافيكي چاهها ، چارت‌ها و فرم‌هاي خروجي را با كيفيت بالا رسم كرده و اطلاعات فني - تخصصي با استفاده از رايانه به سهولت در دسترس ميباشد.

  سال 1382 نقطه عطفي در امور مكانيزه زمين شناسي ميباشد.  در اين سال گزارش روزانه عمليات زمين‌شناسي چاههاي نفت كامپيوتري و در شبكه قرار گرفت.  با تشكيل سايت‌هاي كامپيوتري در ادارات تابعه معاونت زمين‌شناسي باعث سهولت تبادل اطلاعات از طريق شبكه و انجام خدمات كامپيوتري مناسب گرديد و همچنين تمامي گزارشات توليدي معاونت زمين شناسي مكانيزه شد و كار واحد نقشه كشي و برجسته نگاري معاونت زمين‌شناسي از شيوة سنتي خارج شد و امور مربوطه مكانيزه گرديد و واحد مذكور تحت نظارت امور مكانيزه قرار گرفت.

  امور مكانيزه در حال حاضر با 14 نيروي رسمي و 6 نيروي پيمانكاري عهده‌دار امور فوق ميباشد.

  عمده وظائف امور مكانيزه عبارت است از :

  -1         پشتيباني ونظارت‌برسخت‌افزارهاي‌كامپيوتري‌معاونت‌زمين‌شناسي‌مستقردرادارات تابعه وسرچاه.

  -2         كنترل و نظارت و پشتيباني سامانه اطلاعات بالادستي مربوط به معاونت زمين‌شناسي.

  -3    كنترل‌وپشتيباني‌ازسيستم مكانيزه گزارش‌روزانه عمليات زمين‌شناسي وگزارش روزانه چاههاي نفت.

  -4    كنترل وپشتيباني‌ازشبكه‌كامپيوتري‌ادارات تابعه معاونت زمين شناسي وارتباط كامپيوتري با سرچاه.

  -5    سرپرستي و نظارت و پشتيباني از سايت‌هاي كامپيوتري مستقر در ادارات تابعه معاونت زمين‌شناسي و تبادل اطلاعات ازطريق‌شبكه‌كامپيوتري‌بين‌ادارات وچاپ،اسكن، كپي مدارك مورد نياز و ساير خدمات كامپيوتري.

  -6    انجام امور نقشه كشي و برجسته نگاري بطريق مكانيزه و بروز نمودن نرم‌افزارهاي كاربردي مربوط به آن ، جهت ترسيم نقشه‌ها ، نمودارها ، گراف‌ها و چارت‌ها و اسكن ، چاپ ، پلات و كپي از مدارك.

  -7         نظارت و پشتيباني از بايگاني مكانيزه از جمله مدارك ، CD ، ديسكت ، نوار و كتب و غيره.

  -8    پشتيباني و نظارت بر تهيه نرم افزارها و سخت افزارهاي تخصصي جهت كارهاي زمين‌شناسي از جمله مدل سازي مخزن و لرزه نگاري و غيره.

  -9    تعيين استانداردهاي لازم در انتخاب ، تهيه و تدوين مدلهاي كامپيوتري زمين شناسي و حصول اطمينان از انطباق مدلهاي خريداري شده با اين استاندارد.

  10-  مكانيزه نمودن گزارشات زمين شناسي شامل پروژه‌هاي تحقيقاتي ، مطالعاتي ، گزارشات نهائي چاهها ، گزارش روزانه و ماهيانه و تهيه CD آنها جهت بايگاني و غيره.

  11-  نظارت ، كنترل و بروزرساني سايت كامپيوتري مستقل و اختصاصي جهت به اشتراك گذاري و تبادل اطلاعات در معاونت زمين شناسي گسترشي.

  12-  پيگيري جهت بروزرساني و تأمين سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد استفاده ادارات و واحدهاي معاونت زمين‌شناسي.

  13-  پيشنهاد اصلاحي و رفع اشكال و بهينه سازي و اعلام نياز برنامه‌هاي مورد نياز معاونت زمين‌شناسي در ارتباط با سامانه اطلاعات بالادستي.

  14- پيشنهاد و بررسي پيشنهادات در زمينه تهيه فرمهاي كامپيوتري لازم جهت بخش‌هاي مختلف تابعه معاونت زمين شناسي به منظور دسترسي سريع به اطلاعات خام و ارائه خروجي‌هاي لازم.

  15- پيشنهاد و همكاري در مورد گذراندن دوره‌هاي كامپيوتري مورد نياز پرسنل بخش‌هاي تابعه معاونت زمين شناسي با هماهنگي واحد آموزش.

  16-  برنامه ريزي جهت آشناسازي و آموزش پرسنل معاونت مدير امور فني (زمين شناسي گسترشي) با نحوه استفاده از برنامه‌هاي كامپيوتري و نرم افزارهاي مورد استفاده.

  17-  تحقيق و بررسي و استفاده از مطالب علمي جهاني و بروشورها و كاتولوگها و نشريات و شبكه اينترنت جهت بكاربردن آن و ابداع روشهايي براي مدرن سازي و مكانيزه كردن بخش‌هاي مختلف سازمان و همچنين عملكرد ادارات تابعه همگام با تكنولوژي و استاندارهاي نوين جهاني.

  هـ :      واحد نقشه كشي و برجسته‌نگاري

  واحد نقشه كشي و برجسته نگاري همزمان با كار زمين شناسي در كنار آن با رسم لايه‌هاي حفاري‌شده شروع شده و همگام كار خود را گسترش داده است..  نوع كارهايي كه در نقشه‌كشي زمين شناسي تاكنون انجام شده است عبارتند از:  ترسيم برروي ورق كالك نقشه‌هاي زمين شناسي و نقشه‌هاي خطوط همتراز زيرزميني ، مقاطع عرضي ، پلان ويو ، بوردچارت‌ها ، چارت‌هاي همخواني ، ترسيم نمودارهاي گرافيكي چاه و رنگ آميزي آنها ، نقشه‌هاي ايزو ، نمودار گرافيكي مغزه ، well data chart، لاگ‌هاي راهنما ، نمودارهاي بيواستراتيگرافي چاهها و غيره و چاپ اوزاليد تمامي نقشه‌هاي زمين شناسي.

  لازم به توضيح است كه واحد مذكور در سال 1382 تحت نظارت امور مكانيزه قرار گرفت و در حال حاضر كارهاي فوق توسط رايانه انجام ميشود.

  ر :        واحد امور اداري و خدمات زمين شناسي

  اين واحد در حال حاضر با 7 سمت سازماني عهده‌دار كليه امور پرسنلي ، سفارشات كالا ، ابزار و وسايل اداري و نظارت بر انبار اداره و بايگاني فني زمين شناسي و برنامه ريزي و اعزام كارگران به سرچاه و نظارت بر امور ترابري و خودروها و برنامه ريزي و اعزام رانندگان به ماموريت‌هاي اداري و غيره ميباشد.

   


  V5.3.6.0