پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398

  بازرسي فني و خوردگي فلزات

  ارتباط با ما

  مديريت

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  تلفن

  آدرس پست الكترونيكي

  1


  پرويز زنگنه كمالي
   
  Zanganeh 

  رئيس بازرسي فني و خوردگي فلزات

  4438785-0611  22227-41-0611

  zangeneh.p@nisoc.ir   

  2

  مژگان درويشي

  منشي

  28834-41-0611 22227-41-0611

  -

  بازرسي فني

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  عنوان سمت

  تلفن

  آدرس پست الكترونيكي

  1


  عبدالعلي آل ناصريان  رئيس بازرسي فني

  23451-41-0611 24394-41-0611

  alenaserian.a@nisoc.ir 

  2


  صفرعلي لركي  رئيس بازرسي فني نظارت وساخت

  24182-41-0611

  larki.s@nisoc.ir 

  3


  سيدمسعودابوالحسن‌آل‌محمد  سرپرست بازرسي فني

  24268-41-0611

  alemohammad.ma@nisoc.ir 

  4


  محمدعلي مقاميان زاده  كارشناس بازرسي فني

  24246-41-0611

  maghamian.m@nisoc.ir 

  5


  غلامرضا محتشم  بازرس ارشد فني

  24268-41-0611

  mohtasham.gh@nisoc.ir 

  6


  فرهاد اشكبوسي
  بازرس فني

  22125-41-0611

  ashkboosi.fr@nisoc.ir 

  7


  مهران سمسار  بازرس فني

  22125-41-0611

  semsar.m@nisoc.ir 

  8

  مهدي زيدي  بازرس فني

  23513-41-0611

  Zeidi.m@nisoc.ir    

  9

  ناصر تمدن  رئيس بازرسي فني پروژه‌ها

  23189-41-0611

  tamadon.n@nisoc.ir 

  10

  محسن مهرجو  كارشناس بازرسي فني

  23551-41-0611

  mehrjoo.m@nisoc.ir 

  11


  محمد موحدي  بازرس ارشدفني

  23551-41-0611

  movahedi.m@nisoc.ir 

  12


  عبدالخالق بغلاني  بازرس ارشد فني

  22216-41-0611

  baghlani.a@nisoc.ir 

  13


  غلامحسين عظيمي‌شوشتري  بازرس ارشد فني

  23602-41-0611

  azimi.gh@nisoc.ir 

  14

  محمد نخعي شريف  بازرس فني

  23184-41-0611

  nakhaeisharif.m@nisoc.ir 

  15

  ناهيد فارساني

  منشي

  24394-41-0611

  -

  خوردگي فلزات

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  عنوان سمت

  تلفن

  آدرس پست الكترونيكي

  1


  نادر تقوي  رئيس خوردگي فلزات

  23869-41-0611

  24527-41-0611

  taghavi.n@nisoc.ir 

  2


  حميد منصوريه  سرپرست مهندسي خوردگي فلزات

  23986-41-0611

  mansouri.h@nisoc.ir

  3


  موسي عموري  مهندس شيمي

  22606-41-0611

  amoori.m@nisoc.ir 

  4


  محمد مراد باقري  كارشناس خوردگي فلزات

  22256-41-0611

  bagheri2.m@nisoc.ir 

  5


  احسان پاپن  مهندس خوردگي فلزات

  22118-41-0611

  Papan.e@nisoc.ir

  6

  عبدا. . .عذاري اهوازي

  كارشناس خوردگي فلزات

  23307-41-0611

  ozzari.a@nisoc.ir 

  7

  عبدالرضا خلفيان

  مهندس ارشد خوردگي فلزات

  23252-41-0611

  khalafian.a@nisoc.ir 

  8

  ندا محمدي

  منشي

  23869-41-0611

  mohammadi1.n@nisoc.ir 

  خدمات فني

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  عنوان سمت

  تلفن

  آدرس پست الكترونيكي

  1

  مصطفي اميرجاني

  رئيس خدمات فني

  24321-41-0611

  amirjani.m@nisoc.ir 

  2


  مهران دقيقيان  كارشناس آزمايشات غيرمخرب

  77840-41-0611

  daghighian.m@nisoc.ir 

  4


  محمدعلي روغنيان دزفولي  مهندس ارشد آزمايشات غير مخرب

  77840-41-0611

  roghanian.m@nisoc.ir 

  5


  مينا خداكرمي  مهندس آزمايشات غيرمخرب

  77835-41-0611

  khodakarami.m@nisoc.ir 

  6


  محمد باوندي  كارشناس متالورژي

  77402-41-0611

  bavandi.m@nisoc.ir 

  7


  عبدالعزيز مجدم
  مهندس ارشد متالورژي

  77106-41-0611

  mojaddam.a@nisoc.ir 

  8


  عنايت اله مهمي  مهندس متالورژي

  77106-41-0611

  mohemmi.e@nisoc.ir 

  9

  پيام پورنيا  مهندس متالورژي

  77402-41-0611

  pournia.p@nisoc.ir 

  10


  محمود ظفري  كارشناس شيمي

  77055-41-0611

  zafari.m@nisoc.ir 

  11


  اعظم عسكري نيا  مهندس شيمي

  77055-41-0611

  askarynia.a@nisoc.ir 

  12

  مريم محتشم

  مهندس شيمي

  77055-41-0611

  13

  نسيم انداوه

  مهندس شيمي

  77055-41-0611

   

  14

  امينه عويدزاده

  منشي

  77056-41-0611

   

  15

  هديه تابع احمدي

  كارمند دفتري

  77056-41-0611

   

  امور اداري و آموزش وقراردادها

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  عنوان سمت

  تلفن

  آدرس پست الكترونيكي

  1

  منصور ارزاني

  هماهنگ كننده اموراداري و آموزش

  23500-41-0611

  arzani.m@nisoc.ir 

  3

  سامي پروره

  دستيار امورقراردادها و تداركات

  23783-41-0611

  parvareh.s@nisoc.ir 

  4

  حسن رجبي جعفري

  كارمند دفتري

  22514-41-0611

  rajabi.h@nisoc.ir 

  مكانيزه و استانداردها

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  عنوان سمت

  تلفن

  آدرس پست الكترونيكي

  1

  طوبي علي خاني
  آناليست خدمات مكانيزه

  22745-41-0611

  alikhani.t@nisoc.ir 


  V5.3.6.0