پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398

  معاونت مهندسي نفت

  اهداف و وظايف سازماني

   معاونت مهندسی نفت از ادارات:
  الف- ارزیابی مخازن
  ب- مهندسی فرآورش و پروژه های تزریق گاز 
  ج- مهندسی بهره برداری

   تشکیل شده است  .  

   الف - اهم وظایف اداره ارزيابی مخازن :

  1-  برنامه ريزي، هدايت و کنترل تأمين، ترميم و نگهداري مدلها و برنامه هاي کامپيوتري جهت انجام مطالعات بلند مدت و کوتاه مدت مخازن.

  2-  مسئوليت سازمان در قبال تخمين نفت و گاز ذخيره شده در مخازن شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب.

  3-  تجزيه و تحليل و ارائه رهنمود و توصيه هاي فني بمنظور تعيين بهترين و اقتصادي ترين روش انجام عمليات توليد.

  4-    تعيين قابليت اجراي انواع روش هاي بازيافت ثانويه.

  5-    کنترل و نظارت بر نمودارگيري از مخازن.

  6-    تجزيه و تحليل و تفسير اطلاعات و محاسبات انجام گرفته.

  7-  مسئوليت ارائه پيشنهادات مفيد و مؤثر جهت انتخاب و ارجاع کار به شرکت هاي نمودار گيري داخلي و خارجي.

  8-    نظارت و هدايت کارکنان در زمينه حل مسائل بوجود آمده در مخازن عملياتي.

  9-    تهيه گزارش هاي مختلف فني جهت ارائه به هيئت مديره و مدير عامل شرکت ملي نفت ايران.

     10- کنترل و نظارت بر امور پرسنلي کارکنان تحت سرپرستي و کوشش در جهت

           ارتقاء سطح علمی ، دانش کاری و افزایش بازدهی آنان .                  

     11- ارائه برنامه توليد و تزريق گاز در مخازن نفتي و گازي.

     12-  ارائه برنامه توسعه مخازن جديد نفت و گاز.

     13- ارائه برنامه جهت تجدید نظر در نحوه توسعه مخازن در مدار تولید .  

   

  این اداره از  ادارات ذیل تشکیل شده است :

   اداره مطالعات مهندسی مخازن و اهم وظایف آن:

   تخمين حجم نفت و حجم گاز در جاي اوليه مخزن.

  • تعيين ذخيره نهايي مخزن.
  • ارائه برنامه پيش‌بيني دبي توليدي مخزن.
  •   پيش‌‌بيني و ارائه راهكار عملي جهت رفع مشكلات عملياتي توليد.
  •   انجام مطالعات و تحقيقات لازم جهت ارائه روشهاي ازدياد برداشت از مخازن.
  • ارائه طرح توسعه مخازن اكتشافي جديد.
  • بررسي و نظارت بر روشهاي انجام آزمايشات مغزه و سيال.
  • ارائه و نظارت بر پروژه‌هاي تحقيقاتي و مطالعاتي مهندسي مخازن.

   

   

  اداره عملیات مهندسی مخازن و اهم وظایف آن:

   

  ·        بررسي، تجزيه و تحليل، بايگاني كليه اطلاعات مخازن.

  ·        تجزيه و تحليل عملكرد مخازن.

  ·        تغييرات فشارها.

  ·        تغييرات سطوح تماس سيالات.

  ·        بررسي آمار توليد مخزن.

  ·        تعيين محل حفاري چاههاي جديد و ارائه هدايتهاي لازم هنگام حفاري در راستاي دستيابي به اهداف حفاری.

  ·        برنامه‌ريزي جهت انجام آزمايشات لازم در چاهها از قبيل GOR, PI, DST و فشار ساكن ته‌‌چاهي.

  ·        تعيين چگونگي تعمير و تكميل چاههاي توليدي و تزريقي.

  ·        پيش‌بيني كوتاه‌مدت عملكرد توليدي مخازن.

  ·        بررسي عملكرد پروژه‌هاي تزريق گاز.

  ·        پروژه‌هاي فعال تحت تزريق گاز 8 مخزن.

  ·        پروژه‌هاي تزريق گاز برنامه‌ريزي شده 4 مخزن.

  ·        تهيه گزارش شش ماهه عملكرد مخازن.

   

  اداره سیستمهای مهندسی مخازن و اهم وظایف آن:

   

   

  ·        هدايت عمليات پشتيباني اداره مهندسي ارزيابي مخازن از لحاظ تأمين، ترميم و نگهداري مدلهاي رياضي و برنامه هاي کامپيوتري شبيه ساز جهت انجام مطالعات بلند مدت و کوتاه مدت مقطعي مخازن.

  ·        تبديل فرآيندهاي حاکم بر مخازن به محاسبات مهندسي از طريق تهيه مدلها و برنامه هاي کامپيوتري.

  ·        آموزش و آشنا نمودن استفاده کنندگان اداره مهندسي ارزيابي مخازن با نحوه استفاده از مدلها و نرم افزارهاي کامپيوتري و حل مسائل و مشکلات پيش آمده در اين رابطه.

  ·        هدايت کارشناسان سيستمهاي مخازن جهت مشارکت در مطالعات جامع مخازن.

  ·        بروز درآوري سخت افزارهاي جديد جهت پشتيباني از مدلهاي شبيه ساز جديد.

  ·        کسب اطلاعات از آخرين دستاوردهاي شبيه سازي سخت افزاري و نرم افزاري در جهان.

  ·        تهيه مدل رياضي جهت بررسي فرآيندهاي خاص در مخازن.

   

   

  اداره مهندسی پتروفیزیک و اهم وظایف آن:

   

   

  ·        تنظيم برنامه كاري پيمانكاران نمودارگيري و عقد قرارداد.

  ·        نظارت بر عمليات نمودارگيري چاهها.

  ·        گرفتن نمودارهاي لازم.

  ·        تضمين كيفيت نمودارها.

  ·        رعايت مقررات ايمني.

  ·        تهيه گزارش ارزيابي نمودارهاي پتروفيزيكي شامل پارامترهاي:

  ·        ميزان تخلخل سنگ.

  ·        ميزان اشباع سيالات.

  ·        نسبت خالص به ناخالص سنگ.

  ·        تعويض نوع سنگ مخزن و درصد تركيبات آن.

   

  ·        مطالعه خصوصيات ابزار و ادوات نمودارگيرهاي جديد.

  ·        استفاده از نرم‌افزارهاي كارآمد و تخصصي و سخت‌افزارهاي مختلف نظير
   
  ELANPLUS, GEOLOG , PETROS .

   

   

  ب- اداره مهندسی فرآورش و پروژه های تزریق گاز :

   این اداره شامل دو اداره : مهندسی فرآورش و مهندسی توسعه و تزریق گاز بوده و اهم وظایف آن بقرار ذیل است :

   

  1- برنامه ريزي، هدايت و کنترل کليه فعاليتهاي واحدهاي مهندسي.

  2- فرآورش و توسعه و تزريق گاز در حوزه فعاليت شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب منطبق با برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت وزارت نفت.

  3-  تجزيه و تحليل و ارائه رهنمود و توصيه هاي فني به مديريت در زمينه ضرورت ايجاد تسهيلات سطح الارضي جديد از جمله واحدهاي بهره برداري ، نمکزدائي ،تلمبه خانه ها، ايستگاههاي تقويت فشار و تزريق گاز بمنظور حفظ و صيانت از مخازن نفت.

  4-  نطارت عاليه بر رفع مشکلات فرآيندي کليه واحدها و تأسيسات نفت و گاز در حوزه فعاليت شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب و متناسب ساختن ظرفيت آنها با برنامه توليد نفت از مخازن از طريق ايجاد تغييرات عمده و اساسي در سيستم هاي فرآورشي موجود.

  5-  مسئوليت کليه مطالعات، بررسيها و محاسبات مهندسي انجام شده درخصوص تسهيلات سطح الارضي جديد.

  6- تهيه گزارشات مختلف بمنظور ارائه به مدير عامل و هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران.

   

   

   

  اداره مهندسی فرآورش و اهم وظایف آن :

   

   

  ·   مسئوليت کنترل، نظارت، هماهنگي و برنامه ريزي کليه فعاليتهاي مهندسي فرآورش و گسترش درحوزه شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب از جمله واحدهاي بهره برداري، نمکزدائي، تلمبه خانه ها، و ايستگاههاي تقويت فشار گازهاي همراه جهت انتقال به واحدهاي گاز و گاز مايع، بهينه سازي سيستمهاي فرآورشي واحدها و تأسيسات فوق.

  ·   مسئوليت کنترل بررسيهاي فني/ اقتصادي بمنظور اعمال تغييرات عمده در تسهيلات جهت بهينه سازي سيستم و متناسب ساختن آنها با برنامه توليد و صادرات نفت.

  ·       بررسي سيستمهاي فرآورشي متناسب با برنامه هاي توليد نفت از مخازن.

  ·       ارائه شرح نياز به کميته هاي بررسي فني و يا عمليات فني.

  ·       شرکت در کميته ها و جلسات مختلف فني/ عملياتي.

  ·       هماهنگ نمودن ظرفيت واحدها و تأسيسات بهره برداري و نمکزدائي با برنامه توليد نفت.

  ·   تأييد مطالعات، بررسيها، محاسبات و نقشه هاي مهندسين مشاور طراح پروژه ها و مشارکت در تصميم گيري جهت انتخاب مهندسين مشاور.

  ·       حصول اطمينان از پيشرفت کار پروژه ها و حل مشکلات فرآيندي حين کار.

   

   این اداره از چهار گروه ذیل تشکیل شده است :

    گروه توسعه میادین :

   ·        طراحي خطوط لوله انتقال از چاهها به واحدهاي بهره‌برداري.

  ·        چگونگي بكارگيري تفكيك‌گرهاي سرچاهي و تعيين محل مناسب براي آن.

  ·        طراحي كارخانه‌هاي تفكيك نفت و گاز و تعيين تعداد مراحل تفكيك.

  ·        بهينه‌سازي شرايط عملياتي در واحدهاي بهره‌برداري (تعيين فشار مراحل تفكيك).

  ·        طراحي برج هيدروژن سولفوره زدا.

  ·        طراحي مجموعه‌هاي تفكيك و تقويت.

  ·        مقايسه تأسيسات فرآورشي موجود با استانداردهاي مناطق نفتخيز و انجام تغييرات مناسب در آنها.

  ·        پيش‌بيني تسهيلات مناسب بهره‌برداري با توجه به برنامه‌هاي توليد.

  ·        بررسي بهترين نحوه اختلاط و انتقال نفت خام حوزه‌هاي مختلف مناطق نفتخيز جهت تأمين نفت سنگين و سبك صادراتي.

  ·        جمع‌آوري اطلاعات لازم و نظارت بر حسن اجراي پروژه‌هاي مرتبط نفتي از طريق بيع متقابل.

  ·        مطالعات جامع ميادين نفتي (به عنوان گروه نظارت).

   

   گروه خطوط لوله و تلمبه خانه :

   ·        طراحي خطوط لوله انتقال از چاهها به واحدهاي بهره‌برداري.

  ·        چگونگي بكارگيري تفكيك‌گرهاي سرچاهي و تعيين محل مناسب براي آن.

  ·        طراحي كارخانه‌هاي تفكيك نفت و گاز و تعيين تعداد مراحل تفكيك .

  ·        بهينه‌سازي شرايط عملياتي در واحدهاي بهره‌برداري (تعيين فشار مراحل تفكيك).

  ·        طراحي برج هيدروژن سولفوره زدا.

  ·        طراحي مجموعه‌هاي تفكيك و تقويت.

  ·        مقايسه تأسيسات فرآورشي موجود با استانداردهاي مناطق نفتخيز و انجام تغييرات مناسب در آنها.

  ·        پيش‌بيني تسهيلات مناسب بهره‌برداري با توجه به برنامه‌هاي توليد.

  ·        بررسي بهترين نحوه اختلاط و انتقال نفت خام حوزه‌هاي مختلف مناطق نفتخيز جهت تأمين نفت سنگين و سبك صادراتي.

  ·        جمع‌آوري اطلاعات لازم و نظارت بر حسن اجراي پروژه‌هاي مرتبط نفتي از طريق بيع متقابل.

  ·        مطالعات جامع ميادين نفتي (به عنوان گروه نظارت).

   

   گروه مطالعات جمع آوری گازهای همراه :

   ·        طراحي خطوط لوله انتقال از چاهها به واحدهاي بهره‌برداري.

  ·        چگونگي بكارگيري تفكيك‌گرهاي سرچاهي و تعيين محل مناسب براي آن.

  ·        طراحي كارخانه‌هاي تفكيك نفت و گاز و تعيين تعداد مراحل تفكيك.

  ·        بهينه‌سازي شرايط عملياتي در واحدهاي بهره‌برداري (تعيين فشار مراحل تفكيك).

  ·        طراحي برج هيدروژن سولفوره زدا.

  ·        طراحي مجموعه‌هاي تفكيك و تقويت.

  ·        مقايسه تأسيسات فرآورشي موجود با استانداردهاي مناطق نفتخيز و انجام تغييرات مناسب در آنها.

  ·        پيش‌بيني تسهيلات مناسب بهره‌برداري با توجه به برنامه‌هاي توليد.

  ·        بررسي بهترين نحوه اختلاط و انتقال نفت خام حوزه‌هاي مختلف مناطق نفتخيز جهت تأمين نفت سنگين و سبك صادراتي.

  ·        جمع‌آوري اطلاعات لازم و نظارت بر حسن اجراي پروژه‌هاي مرتبط نفتي از طريق بيع متقابل.

  ·        مطالعات جامع ميادين نفتي (به عنوان گروه نظارت).

    گروه مطالعات نمکزدائی :

   ·        طراحي خطوط لوله انتقال از چاهها به واحدهاي بهره‌برداري.

  ·        چگونگي بكارگيري تفكيك‌گرهاي سرچاهي و تعيين محل مناسب براي آن.

  ·        طراحي كارخانه‌هاي تفكيك نفت و گاز و تعيين تعداد مراحل تفكيك.

  ·        بهينه‌سازي شرايط عملياتي در واحدهاي بهره‌برداري (تعيين فشار مراحل تفكيك).

  ·        طراحي برج هيدروژن سولفوره زدا.

  ·        طراحي مجموعه‌هاي تفكيك و تقويت.

  ·        مقايسه تأسيسات فرآورشي موجود با استانداردهاي مناطق نفتخيز و انجام تغييرات مناسب در آنها.

  ·        پيش‌بيني تسهيلات مناسب بهره‌برداري با توجه به برنامه‌هاي توليد.

  ·        بررسي بهترين نحوه اختلاط و انتقال نفت خام حوزه‌هاي مختلف مناطق نفتخيز جهت تأمين نفت سنگين و سبك صادراتي.

  ·        جمع‌آوري اطلاعات لازم و نظارت بر حسن اجراي پروژه‌هاي مرتبط نفتي از طريق بيع متقابل.

  ·        مطالعات جامع ميادين نفتي (به عنوان گروه نظارت).

   

     اداره مهندسی توسعه و تزریق گاز و اهم وظایف آن :

   ·    مسئوليت برنامه ريزي، هماهنگي، کنترل و نظارت عاليه بر فعاليتهاي مهندسي پروژه هاي تزريق گاز در حوزه فعاليت شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب.

  ·    کنترل و نظارت بر انجام مطالعات فني/ اقتصادي و تهيه شرح نياز بعنوان متقاضي پروژه هاي تزريق گاز جديد و يا بررسي و تأييد شرح نيازهاي شرکتهاي بهره برداري نفت و گاز که بمنظور بهينه سازي و انجام تغييرات عمده و اساسي در سيستم هاي موجود ارائه گرديده است.

  ·    کنترل و نظارت بر رفع مشکلات فرآيندي تأسيسات موجود در زمينه جمع آوري گازهاي همراه بمنظور تزريق، توليد گازهاي گنبدي.

  ·    فرآورش، انتقال و احداث ايستگاههاي تقويت و تزريق سيالات در ميادين نفتي با هدف بازيافت ثانويه نفت.

  ·    هماهنگي لازم براي انجام مطالعات پروژه هاي تزريق گاز مانند اتوماسيون تأسيسات و مطالعات ويژه مربوط به توليد و مصرف گاز.

  ·    تهيه گزارشهاي مختلف فني/ اقتصادي پروژه ها جهت ارائه به مدير عامل و يا هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران.

   

  این اداره شامل پنج واحد ذیل میباشد :

    پروژه توسعه و تزريق گاز مارون :

  ·  مسئوليت نظارت و کنترل امور مربوط به مهندسي فرآيند تأسيسات فرآورش و تزريق گاز و خطوط لوله گاز و مايعات گازي.

  ·  مسئوليت مطالعات مهندسي و اقتصادي براي ايجاد پروژه هاي جديد جمع آوري گازهاي همراه و ساير منابع تأمين سيالات تزريقي.

  · بررسي و کنترل شرح نيازهاي جديد بمنظور ايجاد و يا تغييرات عمده و اساسي در واحدها و تأسيسات تقويت و تزريق گاز.

  ·   نظارت بر عملکرد کلي تأسيسات جمع اوري ، انتقال، فرآورش و تزريق گاز.

  ·   کنترل و نظارت بر کليه مراحل اجرائي پروژه هاي تزريق گاز و حل مشکلات فرآيندي حين انجام کار.

  ·  حصول اطمينان از تجزيه و تحليل صحيح اطلاعات جمع آوري شده و کنترل محاسبات مهندسي انجام شده.

  ·  مشارکت در مذاکرات با شرکتهاي داخلي و خارجي طرف قرارداد بعنوان متقاضي پروژه و کارشناس فرآيند پروژه ها.

  ·   تهيه گزارشات فني/ اقتصادي از وضعيت کلي پروژه ها جهت ارائه به مديريت.

  ·    بررسي و بکارگيري آخرين تکنولوژيهاي جديد فرآيند در واحدها و تأسيسات موجود.

   

  پروژه توسعه و تزريق گاز مسجدسليمان :

   ·  مسئوليت نطارت و کنترل امور مربوط به مهندسي فرآيند تأسيسات فرآورش و تزريق گاز و خطوط لوله گاز و مايعات گازي.

  ·  مسئوليت مطالعات مهندسي و اقتصادي براي ايجاد پروژه هاي جديد جمع آوري گازهاي همراه و ساير منابع تأمين سيالات تزريقي.

  ·  بررسي و کنترل شرح نيازهاي جديد بمنظور ايجاد و يا تغييرات عمده و اساسي در واحدها و تأسيسات تقويت و تزريق گاز.

  · نظارت برعملکرد کلي تأسيسات جمع آوري، انتقال، فرآورش و تزريق گاز.

  ·  کنترل و نظارت بر کليه مراحل اجرائي پروژه هاي تزريق گاز و حل مشکلات فرآيندي حين انجام کار.

  · حصول اطمينان از تجزيه و تحليل صحيح اطلاعات جمع آوري شده و کنترل محاسبات مهندسي انجام شده.

  ·  مشارکت در مذاکرات با شرکتهاي داخلي و خارجي طرف قرارداد بعنوان متقاضي پروژه و کارشناس فرآيند پروژه ها. 8-تهيه گزارشات فني/ اقتصادي از وضعيت کلي پروژه ها جهت ارائه به مديريت.

  ·  بررسي و بکارگيري آخرين تکنولوژيهاي جديد فرآيند در واحدها و تأسيسات موجود.

   

  گروه توسعه و تزريق گاز آغاجاري :

   · مسئوليت نطارت و کنترل امور مربوط به مهندسي فرآيند تأسيسات فرآورش و تزريق گاز و خطوط لوله گاز و مايعات گازي.

  · مسئوليت مطالعات مهندسي و اقتصادي براي ايجاد پروژه هاي جديد جمع آوري گازهاي همراه و ساير منابع تأمين سيالات تزريقي.

  · بررسي و کنترل شرح نيازهاي جديد بمنظور ايجاد و يا تغييرات عمده و اساسي در واحدها و تأسيسات تقويت و تزريق گاز.

  · نظارت برعملکرد کلي تأسيسات جمع آوري، انتقال، فرآورش و تزريق گاز.

  ·   کنترل و نظارت بر کليه مراحل اجرائي پروژه هاي تزريق گاز و حل مشکلات فرآيندي حين انجام کار.

  · حصول اطمينان از تجزيه و تحليل صحيح اطلاعات جمع آوري شده و کنترل محاسبات مهندسي انجام شده.

  ·  مشارکت در مذاکرات با شرکتهاي داخلي و خارجي طرف قرارداد بعنوان متقاضي پروژه و کارشناس فرآيند پروژه ها.

  ·  تهيه گزارشات فني/ اقتصادي از وضعيت کلي پروژه ها جهت ارائه به مديريت.

  ·  بررسي و بکارگيري آخرين تکنولوژيهاي جديد فرآيند در واحدها و تأسيسات موجود.

   

  گروه توسعه و تزريق گاز پازنان :

  ·مسئوليت کنترل و نظارت بر امور مربوط به مهندسي فرآيند تأسيسات فرآورش و تزريق گاز و خطوط لوله گاز و مايعات گازي.

  ·  مسئوليت مطالعات مهندسي و اقتصادي براي ايجاد پروژه هاي جديد جمع آوري گازهاي همراه و ساير منابع تأمين سيالات تزريقي.

  ·  بررسي و کنترل شرح نيازهاي جديد بمنظور ايجاد و يا تغييرات عمده و اساسي در واحدها و تأسيسات تقويت و تزريق گاز.

  · نظارت بر عملکرد کلي تأسيسات جمع آوري، انتقال، فرآورش و تزريق گاز.

  · کنترل و نظارت بر کليه مراحل اجرائي پروژه هاي تزريق گاز و حل مشکلات فرآيندي حين انجام کار.

  · حصول اطمينان از تجزيه و تحليل صحيح اطلاعات جمع آوري شده و کنترل محاسبات مهندسي انجام شده.

  ·    مشارکت در مذاکرات با شرکتهاي داخلي و خارجي طرف قرارداد بعنوان متقاضي پروژه و کارشناس فرآيند پروژه ها.

  ·  تهيه گزارشات فني/ اقتصادي از وضعيت کلي پروژه ها جهت ارائه به مديريت.

  · بررسي و بکارگيري آخرين تکنولوژيهاي جديد فرآيند در واحدهاي و تاسيسات موجود.

   

   گروه توسعه و تزريق گاز گچساران :

  ·    مسئوليت کنترل و نظارت بر امور مربوط به مهندسي فرآيند تأسيسات فرآورش و تزريق گاز و خطوط لوله گاز و مايعات گازي.

  ·    مسئوليت مطالعات مهندسي و اقتصادي براي ايجاد پروژه هاي جديد جمع آوري گازهاي همراه و ساير منابع تأمين سيالات تزريقي.

  ·    بررسي و کنترل شرح نيازهاي جديد بمنظور ايجاد و يا تغييرات عمده و اساسي در واحدها و تأسيسات تقويت و تزريق گاز.

  ·        نظارت بر عملکرد کلي تأسيسات جمع آوري، انتقال، فرآورش و تزريق گاز.

  ·        کنترل و نظارت بر کليه مراحل اجرائي پروژه هاي تزريق گاز و حل مشکلات فرآيندي حين انجام کار.

  ·    حصول اطمينان از تجزيه و تحليل صحيح اطلاعات جمع آوري شده و کنترل محاسبات مهندسي انجام شده.

  ·    مشارکت در مذاکرات با شرکتهاي داخلي و خارجي طرف قرارداد بعنوان متقاضي پروژه و کارشناس فرآيند پروژه ها.

  ·        تهيه گزارشات فني/ اقتصادي از وضعيت کلي پروژه ها جهت ارائه به مديريت.

  ·        بررسي و بکارگيري آخرين تکنولوژيهاي جديد فرآيند در واحدهاي و تاسيسات موجود.

   

  ج- اداره مهندسی بهره برداری : این اداره از سه بخش ذیل تشکیل شده و اهم وظایف آنرا میتوان به دو بخش مطالعاتی و عملیاتی تقسیم نمود که با یکدیگر درارتباط میباشند :

   

  مطالعاتي

           1-  بررسي عملكرد واحدهاي بهره‌برداري و چاههاي توليدي و تزريقي.

           2 -  بررسي تسهيلات درون و برون چاهي بمنظور بهينه‌سازي توليد چاهها.

          3-  بررسي روشهاي جديد انگيزش و آزمايش چاهها و استفاده از نرم‌افزارهاي رايانه‌اي جهت تجزيه و تحليل نتايج آزمايش.آزمایش . 

         4-  پيش‌بيني پنج ساله بهره‌دهي چاههاي نفت و گاز.

         5-  تهيه و پيگيري درخواست فصلي خطوط لوله جرياني و تسهيلات سرچاهي چاهها.

         6-  ارائه گزارشات روزانه، پانزده روزه، ماهيانه و ساليانه :

        الف )  ارائه گزارشات روزانه و پانزده روزه افزايش توليد، روزانه روند افزايش و كاهش توليد، پيش‌بيني توليد نفت و گاز همراه بصورت پانزده روز و ...

        ب )  گزارشات افزايش توليد از نقطه‌نظر حفاري و تعمير، ارائه كتابچه آخرين وضعيت چاههاي مناطق نفتخيز جنوب       بصورت بصورت سالیانه و ...                        

         7-  تهيه اطلاعات مورد نياز ادارات ديگر (اداره فرآورش، ارزيابي مخازن و ...)

    عملياتي

           1-  نظارت بر عمليات حفاري چاه چاههاي جديد و تعميري توليد.

          2-  نظارت بر كليه عمليات فني درون چاهي و سرچاهي درخواست شده :

        الف)  نظارت بر كليه مراحل برنامه‌ريزي، طراحي، تدارك و انجام عمليات گسترده اسيدكاري چاهها.

        ب  )اندازه‌گيري فشار درون چاهي، راندن نمودارنگار توليد و انجام عمليات آزمايش چاه با تفكيك‌‌گر سيار و اخذ اطلاعات آزمایشات درون‌چاهي و سرچاهي.

         ج  ) نظارت بر عمليات مشبك‌كاري، اسيدكاري، نمودارنگاري، نصب مجرابند، و جريان دادن چاه در حضور دكل حفاری ياتتعمیراتی.

         3-  انجام آزمايشات مورد نياز ادارات ديگر (اداره فرآورش، ارزيابي مخازن و ...).

   

   1-  بخش برنامه ریزی و مطالعات : چهار واحد ذیل بخش فوق را تشکیل میدهد :

   

  واحد انگيزش و آزمايش چاهها :

   ·   نظارت بر كليه مراحل برنامه‌ريزي، طراحي و تدارك عمليات گسترده اسيدكاري چاهها.

  ·    نظارت بر انجام عمليات اسيدكاري، بررسي نتايج حاصل از عمليات و بررسي علل عدم موفقيت احتمالي برخي از عمليات اسيدكاري.

  ·    بررسي و مطالعه افزايه‌هاي اسيدي، نشست بندهاي موقت و سيستمهاي مختلف اسيدكاري شركتهاي ارائه دهنده خدمات و كالا.

  ·    ارسال نمونه افزايه‌هاي اسيدي شركتهاي مختلف به آزمايشگاه جهت انجام آزمايشات سازگاري و بررسي نتايج آزمايش جهت انتخاب بهترين نوع افزايه.

  ·        تهيه سفارشات خريد افزايه‌هاي اسيدي و ارسال به اداره كالا.

  ·    انجام هماهنگي لازم با ادارات مربوطه، بازديد از منطقه، طراحي و برنامه‌ريزي عمليات آزمايش چاههاي نفت و گاز.

  ·        هماهنگي با شركت سرويس‌دهنده آزمايش چاهها.

  ·    كنترل و نظارت بر اندازه‌گيري فشار درون چاهي، راندن نمودار توليد جهت ارزيابي درصد توليد از لايه‌هاي مختلف.

  ·    درخواست از ادارات شيميايي و پژوهشگاه صنعت نفت تهران و شركت پيراحفاري جهت   نمونه‌گيري از سيال درون چاهي.

  ·    انجام عمليات آزمايش چاه با تفكيك‌گر سيار و اخذ اطلاعات حاصل از آزمايش مورد نياز سرچاهي و درون چاهي.

  ·        تجزيه و تحليل نتايج آزمايش با نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و ارائه كتابچه نهايي آزمايش چاه.

    واحد برنامه‌ريزي :

  ·     تهيه و انتشار كتابچه پيش‌بيني پنج ساله بهره‌دهي چاههاي نفت و گاز.

  ·     پيگيري دريافت موقعيتهاي حفاري، اولويت‌بندي و درج در برنامه حفاري و اجراي به موقع آن.

  ·  تهيه و انتشار شرح نياز خريد و نصب تسهيلات سرچاهي و خطوط لوله جرياني چاههاي نفت و گاز.

  ·  پيگيري تصويب بودجه مورد نياز جهت خريد تسهيلات سرچاهي و خطوط لوله چاهها (لوله جريان، لوله سوخت و ...).

  ·     تهيه و انتشار كتابچه درخواست فصلي خطوط لوله جرياني و تسهيلات سرچاهي چاهها.

  ·     پيگيري انتشار برنامه مصوب حفاري.

  ·     پيگيري جابجايي دكلهاي حفاري.

  ·     تهيه و انتشار گزارشات حسابرسي در مورد برنامه‌هاي پيش‌بيني و توليد واقعي.

  ·     پيگيري مستمر درخواستهاي مديريت، تهيه و انتشار گزارشات.

    واحد تعمير و تكميل چاهها :

  ·     نظارت بر عمليات حفاري چاههاي جديد و تعميري چاههاي توليدي.

  ·  تهيه درخواست تعمير چاهها با هماهنگي ادارات عمليات مهندسي مخازن و مهندسي بهره‌برداري شركتهاي پنجگانه.

  ·  هماهنگي نحوه تكميل چاههاي حفاري جديد با ادارات عمليات مهندسي مخازن و
  مهندسي حفاري.

  ·  نظارت بر عمليات اسيدكاري، مشبك‌كاري، نمودارنگاري، نصب مجرابند، جريان دادن چاه و اسيدكاري چاهها در حضور دكل حفاري يا تعميراتي.

  ·     تهيه برنامه زمانبندي تعمير چاهها توسط دكل تعميراتي.

  ·  تهيه برنامه زمانبندي و درخواست تعمير چاهها توسط لوله مغزي  سيار و ارسال به اداره مهندسي حفاري.

   

   واحد مطالعات :

  ·     بررسي عملكرد چاههاي توليدي و تزريقي (آب، نفت و گاز) بمنظور بهينه‌سازي توليد و تزريق.

  ·  بررسي تسهيلات درون و برون چاهي بمنظور ارائه روشها و تكنيك‌هاي جديد جهت بهينه‌سازي توليد چاهها.

  ·  بررسي راههاي جلوگيري از توليد شن و سيستمهاي مهار شن در چاههاي نفتي بمنظور كاهش اثرات مضر توليد شن بر تسهيلات درون و برون چاهي بمنظور افزايش توليد چاهها.

  ·  ارائه روشهاي بهبود عملكرد بهره‌وري چاههاي نفت و گاز با طراحي ادوات درون چاهي جديد نظيرسيستمهاي فرازآوري با گاز (Gas Lift )، پمپ درون چاهي و غيره بمنظور انتقال نفت كم فشار مخزن به سطح زمين.

  ·  بررسي جريان دوفازي عمودي در چاهها بمنظور تعيين فشار سرچاهي با استفاده از نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مربوطه.

  ·  بررسي جريان دوفازي افقي در خطوط لوله جرياني چاهها به واحدهاي بهره‌برداري بمنظور تعيين دبي خط لوله، چاه و واحد بهره‌برداري با استفاده از نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مربوطه.

  ·     بررسي راههاي جلوگيري از توليد و رفع موانع آسفالتين و پارافين در چاهها.

   

     2- بخش آمار و اطلاعات :

   ·     تهيه گزارشات روزانه جهت ارائه در جلسات صبحگاهي مديريت.

  ·     ارائه گزارشات افزايش توليد پانزده روزه در جلسات توليد.

  ·     تهيه، تنظيم و پيگيري چاههاي برنامه افزايش توليد جهت ارائه در جلسات توليد (روزانه).

  ·     ارائه گزارشات روند افزايش و كاهش توليد (روزانه).

  ·  تهيه جداول واحدهاي بهره‌برداري، ظرفيت كارخانه و پيش‌بيني ظرفيت جهت ارائه به اداره برنامه‌ريزي، هماهنگي و كنترل تولي بصورت پانزده روزه.

  ·     پيگيري گزارشات افزايش توليد از نقطه‌نظر حفاري و تعمير.

  ·     ارائه گزارشات پيش‌بيني توليد نفت و گاز همراه بصورت پانزده روزه.

  ·     ارائه كتابچه آخرين وضعيت چاههاي حوزه مناطق نفتخيز جنوب بصورت ساليانه.

  ·  تهيه گزارشات ماهيانه و ساليانه اداره مهندسي بهره‌برداري و معاونت امور فني (مهندسي نفت).

   بخش نظارت و کنترل :

  ·     کنترل و نظارت بر كيفيت نفت خام توليدي.

  ·     بررسي امكان بارگيري روشهاي جديد توليد بهينه.

  ·  نظارت بر انجام اصلاحات تأسيسات موجود شامل بهره‌برداري، نمكزدايي، انتقال، تقويت فشار و تزريق گاز.

  ·     نظارت بر روند پيشرفت پروژه‌هاي مرتبط با توليد نفت و گاز.

  ·     مشاركت در پيش‌بيني بهره‌دهي چاههاي نفت و گاز.

  ·     مشاركت در برنامه‌ريزي رفع تنگناهاي توليد.

  ·     تجزيه و تحليل اطلاعات و آمار پيش‌بيني‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت بهره‌دهي چاهها.

  ·  مقايسه ميزان توليد پيش‌بيني و واقعي روزانه، هفتگي و پانزده روزه چاهها و واحدهاي بهره‌برداري و ارائه راهكار.

   

   

   

   


  V5.3.6.0