مشخصات عمومی
مربوط به ساخت مالکیت و بهره برداری تامین سرویس و راهبری تاسیسات سریع نصب شونده جهت شیرین سازی و فرآورش نفت نمکی لالی بنگستان با ظرفیت 34000 بشکه استاندارد نفت در روز در قالب قرارداد ساخت مالکیت و بهر
م م/99/0216
مناقصه دو مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه همشهری مورخ 99/12/09 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه همشهری مورخ 99/12/10
قوانین
1399/12/10
1399/12/17
1399/12/17
1399/12/17
1399/12/18
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0