مشخصات عمومی
مربوط به انجام خدمات امور آبدارخانه های ناحیه صنعتی کارون در منطقه اهواز
م م/00/0025
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه امین مورخ 1400/05/04 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه امین مورخ 1400/05/05
قوانین
1400/05/04
1400/05/13
1400/05/24
1400/05/25
1400/05/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0