مشخصات عمومی
مربوط به تهیه و تامین 20 دستگاه کامیون کشنده ولوو اسکانیا 4*6 با تریلر مدل 1386 و به بالا بصورت 24 ساعته با دو راننده جهت حمل مخازن و تجهیزات دکلها، لوله های جداری و مواد شیمیایی مورد نیاز مدیریت فنی
م م/00/0074
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه تلاش ملی مورخ 1400/06/07 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه تلاش ملی مورخ 1400/06/08
قوانین
1400/06/08
1400/06/17
1400/08/09
1400/08/10
1400/08/10
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0