مشخصات عمومی
مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه به همراه آماده سازی تاسیساتی جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی SPR جهت چاه 453 اهواز
م م/00/0147
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه سازندگی مورخ 1400/06/07 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه سازندگی مورخ 1400/06/08
قوانین
1400/06/07
1400/06/17
1400/06/28
1400/06/29
1400/06/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0