مشخصات عمومی
مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه بهمراه آماده سازی تاسیسات جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی چاه 311 اهواز
م م/00/0163
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه ستاره صبح مورخ 1400/06/13 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه ستاره صبح مورخ 1400/06/14
قوانین
1400/06/21
1400/06/31
1400/07/11
1400/07/12
1400/07/12
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0