مشخصات عمومی
مربوط به انجام خدمات فنی تخصصی نیمه فنی و تنظیفات در کارگاه مرکزی تعمیرات توربین آغاجاری
م م/00/0178
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه آواي اقتصاد مورخ 1400/06/15 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه آواي اقتصاد مورخ 1400/06/16
قوانین
1400/06/13
1400/06/17
1400/06/28
1400/06/29
1400/06/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0