مشخصات عمومی
مربوط به تهیه و تامین 15 دستگاه جراثقال 25 تا 30 تن چرخ پلاستیکی دارای بوم تلسکوپی سه کشابی، مدل سال 1995 به بالا، حداقل طول بوم 30 متر و با خدمه مربوطه(هر مقطع کاری 14 روزه با دو راننده ) به صورت 24
م م/00/0078
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه تماشاگران امروز مورخ 1400/06/15 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه تماشاگران امروز مورخ 1400/06/16
قوانین
1400/06/17
1400/06/27
1400/08/23
1400/08/24
1400/08/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0