مشخصات عمومی
مربوط به انجام خدمات غذایی و اتاقداری جهت دکل های تعمیراتی 102 و 106
م م/00/0095
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه اعتدال مورخ 1400/06/15 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه اعتدال مورخ 1400/06/16
قوانین
1400/06/14
1400/06/25
1400/08/09
1400/08/10
1400/08/10
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0