مشخصات عمومی
مربوط به تهیه و تامین 11 دستگاه کشنده و تانکر 20 تنی حمل نیتروژن مدل 1386 و به بالا جهت سرویس دهی به عملیات دستگاههای لوله مغزی سیار بصورت 24 ساعته با دو راننده مورد نیاز مدیریت فنی / حفاری از طریق عم
م م/00/0077
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه اتحاد ملت مورخ 1400/06/15 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه اتحاد ملت مورخ 1400/06/16
قوانین
1400/06/17
1400/06/27
1400/08/23
1400/08/24
1400/08/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0