مشخصات عمومی
مربوط به پروژه توپکرانی هوشمند 3 رشته خط لوله ورودی پالایشگاه شیرین سازی آماک
م م/00/0170
مناقصه دو مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه جهان صنعت مورخ 1400/06/16 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه جهان صنعت مورخ 1400/06/17
قوانین
1400/06/20
1400/06/29
1400/08/25
1400/08/26
1400/08/26
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0