مشخصات عمومی
مربوط به انجام خدمات مورد نیاز ناجیان غریق استخرهای شنا شهرک نفت بانوان /آقایان و استخرهای سر پوشیده و روباز کوی فدائیان اسلام
م م/00/0080
مناقصه یک مرحله ای
شرکت نفت
مرحله تحويل اسناد
نوبت اول آگهی مندرج در روزنامه کار و کارگر مورخ 1400/06/23 نوبت دوم آگهی مندرج در روزنامه کار و کارگر مورخ 1400/06/24
قوانین
1400/06/24
1400/06/28
1400/07/11
1400/07/12
1400/07/12
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V6.0.5.0