پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم پرسش نامه ارزیابی سازندگان کالا
    مزایده و مناقصه مدیریت تدارکات و امور کالا
    کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
    08-21-99301761000 کیسه 1.5 تنی پودر فروبار مناقصه 1399/11/111400/03/311399/11/251399/12/18مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-99300034000 کیسه 1.5تنی پودر فروبار مناقصه 1399/11/111400/03/311399/11/251399/12/11مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-20-9680034p/f rolls-royce gas turbine مناقصه 1399/12/081400/04/171399/12/221400/01/16مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-20-9680035p/f rolls-royce gas turbine مناقصه 1399/12/081400/04/171399/12/221400/01/16مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-20-9780010p/f rolls-royce gas turbine مناقصه 1399/12/081400/04/171399/12/221400/01/16مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-20-9680036p/f rolls-royce gas turbine مناقصه 1399/12/081400/04/171399/12/221400/01/16مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-20-9680037p/f rolls-royce gas turbine مناقصه 1399/12/081400/04/171399/12/221400/01/16مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-20-9680033p/f rolls-royce gas turbine مناقصه 1399/12/081400/04/171399/12/221400/01/16مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-20-9680031p/f rolls-royce gas turbine مناقصه 1399/12/081400/04/171399/12/221400/01/16مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-20-9780020p/f rolls-royce gas turbine مناقصه 1399/12/081400/04/171399/12/221400/01/16مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-89-9733035مواد شیمیایی آزمایشگاهی مناقصه 1399/12/021400/03/291399/12/161399/12/25مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-87-9933102گرایل90-EP مناقصه 1399/12/021400/03/261399/12/161399/12/25مشاهده اطلاعات کامل
    31-98805-50-004metal flooring panel مناقصه 1399/11/281400/03/261399/12/121399/12/13مشاهده اطلاعات کامل
    02-30-9833078غربال مولکولی 4A مناقصه 1399/11/301400/03/261399/12/141399/12/15مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-9930002پودر باریت مناقصه 1399/11/181400/03/251399/12/021399/12/25مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-89-9933069دی اتانول آمین مناقصه 1399/11/181400/03/261399/12/021399/12/25مشاهده اطلاعات کامل
    01-21-55-9936232لاستیک مناقصه 1399/11/111400/03/311399/11/251399/12/25مشاهده اطلاعات کامل
    01-21-55-9936242لاستیک مناقصه 1399/11/111400/03/311399/11/251399/12/25مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-89-9930203پکیچ گل مناقصه 1399/11/111400/03/311399/11/251399/12/25مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-9930073ضد کف گل حفاری مناقصه 1399/11/071400/03/221399/11/211399/12/18مشاهده اطلاعات کامل
    < >
       آرشيو
    گروه دورانV5.7.4.0