معرفی امور حقوقی و قراردادها ‬ ‫

 امور حقوقی و قراردادهای شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب یكی از واحدهای ستادی است كه به وظیفه خطیر پیگیری مسایل حقوقی از یكسو و انتخاب پیمانكاران و مهندسین مشاور و انعقاد قراردادها از سوی دیگر به منظور طراحی و اجرای پروژه های مورد نیاز صنعت نفت و گاز كشور می پردازد. ‬ ‫اهمیت این اداره به این دلیل است كه انعقاد به موقع قراردادها و انتخاب پیمانكاران اصلح و توانمند موجب اجرای پروژه ها طبق برنامه زمانبندی و متناسب با شرح نیاز آنها و در نتیجه تحقق برنامه های تولید نفت و گاز به عنوان زیربنا و محور اقتصاد كشور می شود. امور حقوقی و قراردادهای شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب از دو بخش عمده امورحقوقی و امور قراردادها تشكیل شده است. بخش قراردادها دارای سه اداره مجزا تحت عناوین قراردادهای طرح های عمده، قراردادهای نفت و گاز راه و ساختمان، و قراردادهای عملیاتی و خدماتی است. بخش حقوقی نیز به سه حوزه امور اراضی، امور دعاوی و خدمات حقوقی قراردادها تقسیم بندی می شود.‬

‫امور قراردادها‬ ‫
 در مواردی كه انجام طرح، پروژه و یا خدماتی به هر دلیل توسط شركت مقدور نباشد و ضرورت ایجاب نماید كه كار توسط پیمانكار انجام گیرد، در این صورت امور حقوقی و قراردادها با توجه به قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرائی آن و شرایط عمومی مرتبط مبادرت به انعقاد قرارداد با پذیرش مسئولیت بررسی و حل و فصل مشكلات در حین اجرای كار می نماید.‬

‫امور حقوقی‬
‫بطور كلی مسئولیت اقامه دعاوی و دفاع از حقوق شركت در مراجع حقوقی و قضائی به عهده اداره دعاوی و مشاورین حقوقی است. اداره خدمات حقوقی (امور قراردادی- مالیاتی) نیز با توجه به ماده 37 آئین نامه معاملات كلیه قراردادهای منعقد در مناطق نفتخیز با پیمانكاران داخلی و خارجی را از جنبه حقوقی ملاحظه و تائید نموده و كلیه مسائل مالیاتی و بیمه را رسیدگی می كند. اداره اراضی نیز وظایفی از جمله خرید اراضی را بر عهده دارد.‬

 

 


گروه دورانV6.0.5.0