مشخصات عمومی
خريد مجموعه شير سوخت توربين TA
155/ج ر/99
دو مرحله ای
تداركات و امور كالا
مرحله تحويل اسناد

با سلام

اسناد مناقصه به انضمام فرم هاي ارزيابي كيفي مربوط به  خريد مجموعه شير سوخت توربين TA  قابل دانلود مي باشد، لذا خواهشمند است بررسي و پس از تكميل فرم هاي مربوطه ، پيشنهادات خود را تا موعد مقرر ارسال فرماييد.

لازم به ذكر است تاريخ هاي ذيل به صورت تقريبي بوده و تاريخ دقيق جهت ارائه پاكات پيشنهاد فني و بازرگاني، مالي و ضمانت نامه به شركت هايي كه حداقل نمره ارزيابي كيفي را كسب نمايند از طريق كميسيون مناقصات اطلاع رساني خواهد شد

درضمن قيد شماره درخواست بر روي پاكات ومدارك ارزيابي كيفي و پيشنهادات  فني وبازرگاني و مالي وضمانت نامه ها الزامي مي باشد.

قوانین
1399/05/14
1399/06/12
1399/07/13
1399/07/27
1399/07/27
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0