پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم نظام مشاركت

فرم پيشنهاد نظام مشاركت


  نظام مشاركت

   

  تاريخچه تشكيل نظام مشاركت، كيفيت و بهره‌وري

   

  در راستاي اجراي مصوبات شوراي عالي اداري كشور در زمينه نظام مشاركت پذيرش و بررسي

   

  پيشنهادهاي كاركنان و مصوبه شوراي عالي پيشرفت نظام مشاركت كيفيت و بهره‌وري (شوراي

   

  معاونين) وزارت نفت،فعاليت اين نظام در تاريخ 16/11/1378 در وزارت نفت آغاز گرديد و در آبان

   

  ماه 1379پس از تصويب شوراي معاونين وزارت نفت ، توسط دبير محترم جهت اجرا به كليه

   

  شركت‌هاي مختلف ابلاغ گرديد. 

   

  با آغاز به كار نظام مشاركت ،كيفيت و بهره وري از تاريخ1/3/1380 در شركت بهره برداري نفت و گاز

   

  كارون ،دبيرخانه نظام مشاركت، كيفيت و بهره‌وري فعاليت خود را در زمينه پذيرش پيشنهادهاي كاركنان

   

  شروع نمود. 

  معرفي اعضاي كميته:

   

   

  هم اكنون در شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون سه شورا رسماً فعاليت دارند:

   

  الف) شوراي همياري و مشاركت كاركنان. 

   

  ب) شوراي فرعي نظام مشاركت، كيفيت و بهره‌وري. 

   

  ج) شواري پيشرفت نظام مشاركت كاركنان

   

  شوراي همياري و مشاركت كاركنان (شوراي الف)

   

  بررسي پيشنهاد‌هاي فني،‌ عملياتي را بعهده دارد كه معمولاً هفته‌اي يك جلسه دو ساعته و

   

  ماهانه چهار جلسه و طي سه ماه دوازده جلسه تشكيل مي‌دهد. 

   

  در اين شورا كليه پيشنهادات پس از تائيد ارزياب يا ارزيابان مورد بررسي و در صورت موافقت با

   

  اجراي آنها، مورد تأييد قرار مي‌گيرد و جهت تصميم‌گيري نهايي و تصويب اجرا به شوراي پيشرفت

   

  نظام مشاركت كاركنان ارجاع مي‌شود.

   

  اعضاي شوراي الف:

   

   

   1 - عبدالعلي رادفرد             رييس  نگهداري و تعميرات

   2- كيومرث كشوادي            رييس بهره‌برداري

   3- علي اصغر رحماني         مهندس ارشد مهندسي بهره برداري

   4- وحيد زارع                      ريس خدمات مهندسي تعميرات

   5- غلامحسين ميرزاوند        سرپرست پروژه مهندسي بهره برداري
   6- سيد محسن نقوي‌پور      رييس گاز و گاز مايع

   7- عبدالحسن خاكسار        رييس تاسيسات تقويت فشار گاز  
  8- فريدون ديده ور                رييس خدمات چاهها

   9- فايض سليماني           رييس عمليات ايمني و آتش‌نشاني

   

   

   

  شوراي فرعي نظام مشاركت، كيفيت و بهره‌وري (شوراي ب):

   

  به منظور بررسي پيشنهادات غير فني، شامل پيشنهادات خدماتي، اداري مالي و اين شورا به

   

  پيشنهاد دبير اجرايي نظام مشاركت كيفيت و بهره‌وري و تصويب مدير عامل در سال 1383، فعاليت

   

  خود را آغاز نمود. 

   

  اعضاي شوراي (ب)

   

   

  1- -كيومرث پورابوالقاسمي‌                مدير منابع انساني 
  2-فرهاد فروتن                              رئیس سیستم ها و بهره وری     
  3- مجيد سعداوري                         رييس ترابري

  4- حامد سوركيان نژاد                     رييس تامين تخصيص
  5-سيامك نريميسا                         ريمدیر خدمات

  6- مسعود ميسايي                       متصدي روابط اجتماعي و تبليغات

  7- غلامحسين رضايي                     رييس خدمت مهندسي و بهسازي اماكن

   8-عبدالجليل نيله چي                   رئيس تامين و تخصيص نيروي انساني
  9-اكبر فرهادي سرتنگي    

          

   

  شوراي پيشرفت نظام مشاركت، كيفيت و بهره‌وري

   

  اين شورا كه از تركيب مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و اعضاي شوراي همياري و مشاركت

   

  كاركنان تشكيل شده است و تصويب پيشنهادات تاييد شده را بعهده دارد. 

   

  تمامي پيشنهادهاي تأييد شده در جلسات شوراهاي الف و ب در اين شورا مطرح و پس از بحث و

   

  تبادل نظر، به تصويب و يا عدم تصويب خواهد رسيد.

   

  اعضاي شوراي پيشرفت نظام مشاركت، كيفيت و بهره‌وري:

   

  1- محسن دهانزاده           مدير عامل و رئيس جلسات شوراء

   2- فرهاد فروتن                 رئيس سيستم ها و بهره وري

  3- عبدالعلي رادفرد            رييس نگهداري و تعميرات
  4- كيومرث كشوادي           رييس بهره‌برداري  
   5- منوچهر حيدير نيا          رييس مهندسي وساختمان
  6- سيد محسن نقوي‌پور     رييس گاز و گاز مايع

  7- عبدالحسن خاكسار       سرپرست تأسيسات تقويت فشار گاز

   8- فايض سليماني             رييس عمليات ايمني، آتش‌نشاني  

  9 - غلامعباس شهرياري    رييس روابط عمومي

   10- كيومرث پورابوالقاسمي    مدير منابع انساني
  11-سيامك نريميسا            مديرخدمات


  تعداد پيشنهادات دريافتي

   

  از تاريخ 1/3/1380 لغايت 29/12/86پيشنهادات دريافتي در دبيرخانه نظام

  مشاركت، كيفيت و بهره‌وري به تعداد6550مي‌باشد. 

   

   

  پيشنهادات ارايه شده طي شش سال اخير

   

   

   

  پيشنهادات سال 1380

   

  پيشنهادات دريافت شده                                                                          650

   

  پيشنهادات تصويب شده                                        36

   

  پيشنهادات رد شده                                              352 

   

  پيشنهادات در دست اقدام                                     259

   

  پيشنهادات فردي                                                 575

   

  پيشنهادات گروهي                                              75

   

  تعداد پيشنهاد دهندگان                                        175

   

  جلسه شوراي همياري و مشاركت كاركنان               2

   

  پيشنهادات سال 1381

   

  پيشنهادات دريافت شده                                      623

   

  پيشنهادات تصويب شده                                      52

   

  پيشنهادات رد شده                                            270

   

  پيشنهادات در دست اقدام                                   270

   

   

  پيشنهادات فردي                                                571

   

  پيشنهادات گروهي                                             52

   

  پيشنهادات اجرا شده                                          16

   

  تعداد پيشنهاد دهندگان                                       238

   

  جلسه شوراي همكاري و مشاركت كاركنان             13

   

   

   

   

  پيشنهادات سال 1382

   

  پيشنهادات دريافت شده                                      865

   

  پيشنهادات تصويب شده                                      60

   

  پيشنهادات رد شده                                            808

   

  پيشنهادات در دست اقدام                                   286  

   

  پيشنهادات فردي                                               611

   

  پيشنهادات گروهي                                            254

   

  پيشنهادات اجرا شده                                         19

   

  تعداد پيشنهاد دهندگان                                     410

   

  جلسات شوراي همياري و مشاركت كاركنان         34

   

  پيشنهادات داراي سود و صرفه اقتصادي             000/000/934/8

   

  پاداش پرداخت شده                                       000/719/1

   

  جلسات شوراي پيشرفت شوراي نظام مشاركت كاركنان    9

   

   

  پيشنهادات سال 1383

   

  پيشنهادات دريافت شده                                 1250

   

  پيشنهادات تصويب شده                                 80

   

  پيشنهادات رد شده                                       140

   

  پيشنهادات در دست اقدام                              1030

   

  پيشنهادات فردي                                          710

   

  پيشنهادات گروهي                                       540

   

  پيشتهادات اجرا شده                                    25

   

  تعداد پيشنهاد دهندگان                                 1250

   

  جلسات شوراي همياري و مشاركت كاركنان      41

   

  جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت كاركنان 9

   

  پيشنهادات داراي سود و صرفه اقتصادي            000/000/255/20

   

  پاداش پرداخت شده                                     000/725/28

   

  پيشنهادات سال  1384

   

   

  پيشنهادات دريافت شده                                   1250

   

  پيشنهادات تصويب شده                                     80

             

  پيشنهادات ردشده                                             46

   

  پيشنهادات دردست اقدام                                   1030

   

  پيشنهادات گروهي                                             540

   

  پيشنهادات فردي                                                710

   

  پيشنهادات اجراشده                                             22

   

  جلسات شوراي همياري ومشاركت                          41

   

  جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                    9

   

   

  پيشنهادات سال 1385

   

   

  پيشنهادات دريافت شده                                   1010

   

  پيشنهادات تصويب شده                                     115

             

  پيشنهادات ردشده                                             -

   

  پيشنهادات دردست اقدام                                   540

   

  پيشنهادات گروهي                                             596

   

  پيشنهادات فردي                                                414

   

  پيشنهادات اجراشده                                             -

   

  جلسات شوراي همياري ومشاركت                          74

   

  جلسات شوراي پيشرفت                                       3

   

  تعداد پيشنهاددهندگان                                                                                 

    

             پرداخت پاداش                                                      000/210/52

   

   

   

  پيشنهادات سال 1386

   

   

  پيشنهادات دريافت شده                                   1584

   

  پيشنهادات تاييد شده                                         105

             

  پيشنهادات ردشده                                             121

   

  پيشنهادات دردست اقدام                                   540

   

  پيشنهادات گروهي                                             1044

   

  پيشنهادات فردي                                                540

   

  پيشنهادات مطرح شده در جلسات شورا              580

   

  جلسات شوراي همياري ومشاركت                      91

   

  تعداد پيشنهاددهندگان                                          1225

  جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                   3

  پرداخت پاداش                                                      300/399/51

   

  پيشنهادات سال 1387

  پيشنهادات دريافت شده                                      750

   

  پيشنهادات تاييد شده                                         171

   

  پيشنهادات تصويب شده                                      140

             

  پيشنهادات ردشده                                               -

   

  پيشنهادات دردست اقدام                                   230

   

  پيشنهادات گروهي                                             460

   

  پيشنهادات فردي                                                290

   

  جلسات شوراي همياري ومشاركت                      96

   

  جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                   3

  پرداخت پاداش                                                      000ر000ر140 ريال

   

   

            سود و صرفه اقتصادي ناشي                                000ر000ر000ر70 ريال 

            از ارائه يا اجراي پيشنهادات

  پيشنهادات سال 1388

  پيشنهادات دريافت شده                                      1050

   

  پيشنهادات تاييد شده                                         221

   

  پيشنهادات تصويب شده                                      45

             

  پيشنهادات ردشده                                               445

   

  پيشنهادات گروهي                                             802

   

  پيشنهادات فردي                                                248

   

  جلسات شوراي همياري ومشاركت                      104

   

  جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                  2

  پرداخت پاداش                                    000ر000ر120 ريال

   

   

            سود و صرفه اقتصادي ناشي                                000ر003ر206ر1 ريال 

            از ارائه يا اجراي پيشنهادات

  پيشنهادات سال 1389

  پيشنهادات دريافت شده                                      620
   

  پيشنهادات تاييد شده                                         221

   

  پيشنهادات تصويب شده                        41           

  پيشنهادات ردشده                                               465

   

  پيشنهادات گروهي                                             421
   

  پيشنهادات فردي                                                199
   

  جلسات شوراي همياري ومشاركت                      104

   
  جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                  2

  پرداخت پاداش                                       000ر000ر132 ريال

   

   

            سود و صرفه اقتصادي ناشي                                000ر000ر000ر970 ريال 

            از ارائه يا اجراي پيشنهادات

         
  برگزاري جلسات آزاد انديشي
           در تاسيسات و واحدهاي صنعتي                               42         جلسه

  پيشنهادات سال 1390

  پيشنهادات دريافت شده                                        294
   

  پيشنهادات تاييد شده                                           4

   پيشنهادات تصويب شده                                
    
  به دليل غير فعال شدن نظام پيشنهادات هيچ‌گونه جلسه‌اي برگزار نگرديده است.

  پيشنهادات ردشده                                               33

   

  پيشنهادات در دست اقدام                                     275
   

  پيشنهادات گروهي                                               215
   

  پيشنهادات فردي                                                  79
   

  جلسات شوراي همياري ومشاركت                         15

   
  جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                  -

  پرداخت پاداش                                                     -

   

   

            سود و صرفه اقتصادي ناشياز ارائه يا اجراي پيشنهادات                     
  به دليل غير فعال شدن نظام پيشنهادات هيچ‌گونه جلسه‌اي برگزار نگرديده است.

   

  پيشنهادات سال 92-1391

  پيشنهادات دريافت شده                                        47
   

  پيشنهادات تاييد شده                                           -

    پيشنهادات تصويب شده                                  
  به دليل غير فعال شدن نظام پيشنهادات هيچ‌گونه جلسه‌اي برگزار نگرديده است.

  پيشنهادات ردشده                                               -

   

  پيشنهادات در دست اقدام                                     47
   

  پيشنهادات گروهي                                               42
   

  پيشنهادات فردي                                                  5
   

  جلسات شوراي همياري ومشاركت                         -

   
  جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                  -

  پرداخت پاداش                                                     -

     

            سود و صرفه اقتصادي ناشياز ارائه يا اجراي

  گزارش عملكرد نظام پيشنهادها در سال 1393

   

  پیشنهادهاي دريافت شده                                                    722  پيشنهاد

  پيشنهادهاي فني                                                          466  پيشنهاد

  پيشنهادهاي غيرفني                                                     256  پيشنهاد

  پيشنهادهاي فردي                                                       220  پيشنهاد

  پيشنهادهاي گروهي                                                    502  پيشنهاد

  جلسات فني                                                                32 جلسه

  جلسات غيرفني                                                           23 جلسه

  جلسه پيشرفت                                                             1 جلسه

   دوره‌هاي آموزشي برگزار شده نظام پيشنهادها در واحدهاي عملياتي    29 دوره

   نفرات شركت كننده در دوره‌هاي آموزشي نظام پيشنهادها 603 نفر و 1206 نفر/ ساعت آموزش ديده‌اند

  گزارش عملكرد نظام پيشنهادها در سه ماه اول سال 1394

  پيشنهادهاي دريافت شده                                                                         169 پيشنهاد

  پيشنهادهاي فني                                                           127  پيشنهاد

  پيشنهادهاي غيرفني                                                      42  پيشنهاد

    پيشنهادهاي فردي                                                       58 پيشنهاد

  پيشنهادهاي گروهي                                                      111 پيشنهاد

  جلسات فني                                                                  3  جلسه

  جلسات غيرفني                                                             4 جلسه

    جلسه پيشرفت                                                             -  جلسه

  دوره‌هاي آموزشي برگزار شده نظام پيشنهادها در واحدهاي عملياتي 7   دوره

  نفرات شركت كننده در دوره‌هاي آموزشي نظام پيشنهادها107 نفر و 214 نفر/ ساعت آموزش ديده‌اند.


  گروه دورانV5.7.4.0