مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0133مربوط به انجام خدمات آموزشی حراستی پشتیبانی و اداری آموزشگاه علوم حراست شهید الماسی مناقصه یک مرحله ای 1400/07/261400/09/011400/08/011400/08/30مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0197مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 189 اهواز مناقصه یک مرحله ای 1400/07/181400/08/101400/07/271400/08/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0184مربوط به انجام مطالعات مهندسی مقدماتی پروژه ملزومات و تنگناهای واحد موجود مارون خامی جهت توسعه مخزن مناقصه دو مرحله ای 1400/07/241400/09/121400/08/031400/09/11مشاهده اطلاعات کامل
ت2/م م/0036/99مربوط به انجام خمات بازرسی فنی کلیه کالاهای خریداری شده از خارج کشور مناقصه یک مرحله ای 1400/07/211400/08/121400/07/291400/08/11مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0141مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه به همراه آماده سازی تاسیسات جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی ESP جهت چاه 231 اهواز مناقصه یک مرحله ای 1400/07/261400/08/191400/08/051400/08/16مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0149مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه به همراه آماده سازی تاسیسات جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی ESP جهت چاه 448 اهواز مناقصه یک مرحله ای 1400/07/261400/08/191400/08/051400/08/16مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0210مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 28 اهواز مناقصه یک مرحله ای 1400/07/241400/08/171400/08/031400/08/16مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0209مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 6 کرنج مناقصه یک مرحله ای 1400/07/241400/08/171400/08/031400/08/16مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0081مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای کوی فدائیان اسلام زیتون کارمندی و ملی راه مناقصه یک مرحله ای 1400/07/241400/09/081400/07/281400/09/07مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0050مربوط به تامین افسر ایمنی جهت دکلهای تعمیراتی کارگاهی لوله مغزی سیار و پمپ تراکهای مدیریت تعمیر تکمیل و خدمات فنی چاهها مناقصه یک مرحله ای 1400/07/211400/08/121400/08/011400/08/11مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو
گروه دورانV6.0.5.0